SdelanoRI.ru

Ваш адвокат

Ст 40 закона об исполнительном производстве

Ст 40 закона об исполнительном производстве

К өңү л буру ң уздар!

Ушул Мыйзам 2016-жылдын 16-декабрындагы № 206 Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө ” Мыйзамы расмий жарыяланган к ү нд ө н тартып алты ай ө тк ө нд ө н кийин к ү ч ү н ө кирет

(Ушул Мыйзам “Эркин Тоо” газетанын 2016-жылдын 21-декабрындагы № 113-114 санында расмий жарыяланган)

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Бишкек шаары, 2016-жылдын 16-декабры № 207

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргиз үү ж ө н ү нд ө

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамы ушул Мыйзам к ү ч ү н ө кирген к ү нд ө н тартып колдонууга киргизилсин.

1. Эгерде ушул Мыйзамда башкача каралбаса, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жоболору бул Мыйзам к ү ч ү н ө киргизилгенден кийин келип чыккан банктык укук мамилелерине жайылтылат.

2. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамы колдонууга киргизилгенге чейин келип чыккан банктык укук мамилелери боюнча Мыйзам ал колдонууга киргизилгенден кийин келип чыккан укуктарга жана милдеттерге карата колдонулат.

1. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамы колдонууга киргизилгенге чейин башталган банктарды т ү з үү , лицензиялоо, кызмат адамдары менен макулдашуу, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан (мындан ары — Улуттук банк) уруксат алуу жана анын чечимдерине даттануунун жол-жоболору «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипке ылайык аягына чыгарылат.

2. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамы колдонууга киргизилген к ү нд ө н тартып банктардагы консервация режими Убактылуу администрация режимине айландырылат, ал эми банктын консерватору Убактылуу администратор статусун алат.

3. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамы колдонууга киргизилгенге чейин сот тарабынан башталган банктарды мажбурлап жоюунун (банкрот кылуунун) жол-жобосу сот тартибинде аягына чыгарылат. Сот жана жоюучу «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ченемдерин жетекчиликке алат.

4. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери ж ө н ү нд ө » Мыйзамдын 84-беренесинин 5-пункту иштеп жаткан банктар ү ч ү н 2018-жылдын 1-июлунан тартып к ү ч ү н ө кирет.

Иштеп жаткан банктар (банктардын филиалдарын — резидент эместерди кошуп алганда) ү ч ү н минималдуу уставдык капиталды т ү з үү н ү н т ө м ө нк ү д ө й м өө н ө тт ө р ү белгиленсин:

2016-жылдын 1-июлуна чейин — 400 млн. сом;

2017-жылдын 1-июлуна чейин — 500 млн. сом;

2018-жылдын 1-июлуна чейин — 600 млн. сом.

Ушул б ө л ү кт ү н экинчи-бешинчи абзацтарына ылайык 600 млн. сомго чейинки минималдуу уставдык капиталды т ү зг ө нг ө чейин коммерциялык банктардын акционерлерине (катышуучуларына) дивиденддерди т ө л ө п бер үү г ө жол берилбейт.

Жа ң ыдан т ү з ү л үү ч ү банктар ү ч ү н уставдык капиталдын минималдуу ө лч ө м ү кеминде 600 млн. сом ө лч ө м ү нд ө белгиленет.

Улуттук банктын уставдык капиталын 2 (эки) миллиард сомго чейин к ө б ө йт үү Улуттук банктын милдетт үү резервдеринин эсебинен ж ү з ө г ө ашырылсын.

1. Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Ведомосттору, 1996-ж., № 6, 80-ст.; 1998-ж., № 6, 226-ст.) т ө м ө нк ү д ө й ө зг ө рт үү л ө р киргизилсин:

1) 35-статьянын 3-пунктунда «мыйзам тарабынан» деген с ө зд ө р «Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдары менен» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

2) 38-статьяда «к ө рс ө т үү ч ү н ү н банктык аманат китепчеси,» деген с ө зд ө р алып салынсын;

а) биринчи б ө л ү кт ө «жана проценттерин» деген с ө зд ө р «, проценттерин же болбосо башка т ө л ө м ү н» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

б) экинчи б ө л ү кт ө «талап кылуучу же ө зд ү к болушу м ү мк ү н» деген с ө зд ө р » ө зд ү к болуп саналат» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

4) 99-статьянын 1-пунктунун т ө рт ү нч ү абзацында экинчи с ү йл ө м алып салынсын;

а) берененин аталышында «проценттер» деген с ө зд ө н кийин «же болбосо башка т ө л ө мд ө р» деген с ө зд ө р менен толукталсын;

биринчи с ү йл ө м «процент» деген с ө зд ө н кийин «же болбосо башка т ө л ө м» деген с ө зд ө р менен толукталсын;

экинчи с ү йл ө м алып салынсын;

«эсептик к ө рс ө тк ү чт ү н ө лч ө м ү н ө н эл үү эсе ашпаган суммага» деген с ө зд ө р алып салынсын;

«процентсиз» деген с ө зд ө н мурда «карыздын суммасы т ө л ө нб ө ст ө н» деген с ө зд ө р менен толукталсын;

г) ү ч ү нч ү б ө л ү к «процент» деген с ө зд ө н кийин «же башка т ө л ө м» деген с ө зд ө р менен толукталсын;

д) 4-пункт к ү ч ү н жоготту деп таанылсын;

6) 727-статьянын 2-пунктунун экинчи жана ү ч ү нч ү абзацтарында «процентке берилген» деген с ө зд ө р «процентти кошо алганда т ө л ө м ү ч ү н берилген» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

7) 34-главадагы § 2 т ө м ө нк ү д ө й редакцияда баяндалсын:

734-статья. Кредиттик келишим

Кредиттик келишим боюнча кредитор (банк же банктык эмес башка финансы-кредиттик уюм (мындан ары — банк) карыз алуучуга акча каражаттарын (кредитти) кредиттик келишимде каралган ө лч ө мд ө жана шарттарда бер үү г ө , ал эми карыз алуучу ө з ү алган акчалай сумманы кайтарып бер үү г ө жана ал боюнча проценттерди т ө л өө г ө милдеттенет.

735-статья. Кредиттик келишимдин формасы

Кредиттик келишим жазуу ж ү з ү нд ө т ү з ү л үү г ө тийиш. Жазуу ж ү з ү нд ө г ү форманы колдонбоо кредиттик келишимдин жараксыз болушуна алып келет. Мындай кредиттик келишим арзыбас деп саналат.

736-статья. Кредит бер үү к ү н ү н аныктоо

Кредиттин суммасы карыз алуучунун эсебине, анын к ө рс ө тм ө с ү боюнча башка эсепке т ү шк ө н же болбосо карыз алуучуга накталай акча каражаттары берилген к ү н кредит берилген к ү н болуп саналат.

736-1-статья. Кредит бер үү д ө н же алуудан баш тартуу

1. Карыз алуучуга берилген сумма м өө н ө т ү нд ө кайра т ө л ө нб ө й тургандыгын айкын к ү б ө л өө ч ү жагдайлар болгондо, кредит бер үү ч ү карыз алуучуга келишимде каралган кредитти толугу менен бер үү д ө н же анын айрым б ө л ү г ү н бер үү д ө н баш тартууга укуктуу.

2. Карыз алуучу ө з ү н ү н кредиттик келишимде каралган, кредитти максаттуу пайдалануу милдеттенмесин бузган учурда, кредит бер үү ч ү кредиттик келишим боюнча карыз алуучуга андан ары кредит бер үү д ө н баш тартууга, ошондой эле ушул Кодекстин 736-2-статьясынын 3-пунктунда каралган чараларды к ө р үү г ө укуктуу.

3. Карыз алуучу кредиттик келишим т ү з ү лг ө нд ө н кийинки жана акчалай каражаттарды алганга чейинки мезгил ичинде кредитти алуудан же лизинг боюнча м ү лк ү ч ү н т ө л өө н ү ишке ашыруудан акысыз негизде баш тартууга укуктуу.

736-2-статья. Кредитти максаттуу пайдалануу

1. Эгерде кредиттик келишимде башкача каралбаса, карыз алуучу кредиттик келишим боюнча алган каражатты ө з ыктыярына жараша пайдаланат.

2. Эгерде кредиттик келишим карыз алуучу алган каражатты белгил үү бир максатта пайдалануу шарты менен т ү з ү лс ө (максаттуу кредит), карыз алуучу кредиттин суммасынын максаттуу пайдаланылышын контролдоо м ү мк ү нд ү г ү н кредит бер үү ч ү г ө камсыз кылууга милдетт үү .

3. Эгерде карыз алуучу кредиттин суммасын максаттуу пайдалануу ж ө н ү нд ө келишимдин шарттарын аткарбаса, ошондой эле ушул статьянын 2-пунктунда каралган милдетт үү л ү кт ө р бузулганда, кредит бер үү ч ү , эгерде кредиттик келишимде башкача каралбаса, карыз алуучудан кредит боюнча карыздын калган суммасын м өө н ө т ү н ө н мурда т ө л ө п бер үү н ү талап кылууга укуктуу.

736-3-статья. Кредитти пайдалангандык ү ч ү н проценттер жана т ө л ө м

1. Кредит бер үү ч ү кредиттик келишимди т ү зг ө нг ө чейин проценттердин ө лч ө м ү жана, эгерде кредитти пайдалангандык ү ч ү н т ө л ө мд ү (комиссиялык сыйакыны) т ө л өө милдетт үү л ү г ү кредиттик келишимде каралса, бул т ө л ө мд ү н ө лч ө м ү тууралуу маалымат менен ар бир карыз алуучунун таанышуусуна м ү мк ү нд ү кт ү камсыз кылууга милдетт үү . Проценттер жана комиссиялык сыйакы тууралуу маалымат ачык, жеткиликт үү болууга тийиш жана ыктымалдуу карыз алуучуларга банк тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык берилиши керек.

2. Кредит бер үү ч ү кредиттик келишимди т ү з үү учурунда ар бир конкретт үү карыз алуучу менен проценттердин, эгерде кредиттик келишимде комиссиялык сыйакы т ө л өө милдетт үү л ү г ү каралса, комиссиялык сыйакынын ө лч ө мд ө р ү н, аларды чегер үү н ү н мезгилд үү л ү г ү н жана т ө л өө н ү н м өө н ө т ү н ө з алдынча аныктайт.

Кредитти пайдалангандык ү ч ү н проценттерди жана кредиттин негизги суммасын т ө л өө н ү н тартиби тараптардын макулдашуусу боюнча кредиттик келишимде каралат.

Кредитти пайдалангандык ү ч ү н проценттерди кредит берилген к ү н ү т ө л өө г ө жол берилбейт.

Проценттерди, эгерде кредиттик келишимде кредитти пайдалангандык ү ч ү н т ө л ө м каралса, бул т ө л ө мд ү ө з убагында т ө л ө б ө г ө нд ү г ү ү ч ү н карыз алуучунун жоопкерчилиги кредиттик келишимде каралышы м ү мк ү н.

736-4-статья. Карыз алуучунун кредиттин суммасын кайтарып бер үү боюнча милдети

1. Карыз алуучу ө з ү алган кредиттин суммасын кредит бер үү ч ү г ө кредиттик келишимде каралган м өө н ө тт ө жана тартипте кайтарып бер үү г ө милдетт үү .

2. Карыз алуучу кредиттин т ү р ү н ө , пайдалануу м өө н ө т ү н ө жана суммасына карабастан, отуз календардык к ү н мурда алдын ала билдирген шартта, кредитти кайсы убакта болбосун м өө н ө т ү н ө н мурда т ө л өө г ө укуктуу.

3. Эгерде кредиттик келишимде башкача каралбаса, кредиттин суммасы кредит бер үү ч ү г ө ө тк ө р ү л ү п берилген же тиешел үү акча каражаттары кредит бер үү ч ү н ү н банктык эсебине т ү шк ө н учурда кайра кайтарылган деп эсептелет.

736-5-статья. Карыз алуучунун милдеттенмелеринин аткарылышын камсыз кылуу

1. Карыз алуучунун кредиттик келишим боюнча милдеттенмелеринин аткарылышы к ү р өө , кепилд өө , кепилдиктер жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка ыкмалар аркылуу камсыз кылынышы м ү мк ү н.

Улуттук банк банктардын кредиттери боюнча камсыз кылууга карата минималдуу талаптарды белгилейт.

2. Карыз алуучу ө з ү н ү н кредиттик келишимде каралган, кредиттин суммасын кайтарууну камсыз кылуу боюнча милдеттенмелерин аткарбаганда, ошондой эле кредит бер үү ч ү жооптуу болбогон жагдайлардан улам камсыз кылуу жоготулганда же анын шарттары начарлаганда, эгерде кредиттик келишимде башкача каралбаса, кредит бер үү ч ү карыз алуучудан кредит боюнча карыздын калган суммасын м өө н ө т ү н ө н мурда кайтарып бер үү н ү талап кылууга укуктуу.»;

8) Кодекс т ө м ө нк ү д ө й мазмундагы 34-1-глава менен толукталсын:

«34-1-глава. Финансылоонун исламдык принциптерине ылайык финансылоо

§ 1. Мудараба келишими

738-1-статья. Жалпы шарттар

1. Мудараба келишими боюнча бир тарап (инвестор) экинчи тарапка (мударибге — акча каражатты алуучу жеке же юридикалык жакка) акча каражаттарын тараптар белгилеген максаттарда андан ары инвестициялоо ү ч ү н же мударибдин ыктыяры боюнча мудараба келишиминин шарттарына ылайык тараптардын ортосунда пропорциялуу негизде б ө л ү шт ү р ү л үү ч ү пайданы алуу максатында берет.

2. Мудараба келишими акча каражаттарын тартуу (салымдарды тартуу) максатында да, мудараба келишими боюнча тартылган акча каражаттарын жайгаштыруу максатында да колдонулат.

3. Мудараба келишими жазуу ж ү з ү нд ө т ү з ү л үү г ө тийиш.

4. Тиешел үү лицензиясы/к ү б ө л ү г ү бар банк мудараба келишиминин тарабы болушу м ү мк ү н. Мында ал ү ч ү н милдетт үү шарттар жана талаптар Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралышы м ү мк ү н.

5. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында мудараба келишимине карата милдетт үү шарттар жана талаптар каралышы м ү мк ү н.

738-2-статья. Мудараба келишиминин т ү рл ө р ү

1. Мудараба келишими т ө м ө нк ү д ө й т ү рл ө рд ө т ү з ү л ү ш ү м ү мк ү н:

1) чектелген (атайын) мудараба келишими, анын шарттарына ылайык инвестор мударибдин инвестициялоосу ү ч ү н активдердин же объекттердин т ү рл ө р ү н белгилейт. Мында, инвестициялоонун ар бир активи/объекти ү ч ү н мударибдин жана инвестордун ортосунда ө з ү нч ө келишим т ү з ү л ө т;

2) чектелбеген (жалпы) мудараба келишими, анын шарттарына ылайык мудариб ө з ү н ө инвестор берген каражаттарды ө з ыктыяры боюнча пайдаланууга укуктуу;

3) ачык мудараба келишими, анын шарттарына ылайык инвестор ө з ү берген акча каражаттарын мударибден м өө н ө т ү н ө н мурда (алгачкы талап кылуусу боюнча) алууга укуктуу. Мындай учурда банк (эгерде ал мудариб катары чыгып жатса) акыркы толук мезгил (ай, жыл) ү ч ү н пайданы инвесторго т ө л ө п берет.

2. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында мудараба келишиминин башка т ү рл ө р ү каралышы м ү мк ү н.

738-3-статья. Акча каражаттарын пайдалануудагы чект өө л ө р

Мудараба келишими боюнча акча каражаттары Шарият стандарттарына ылайык келген иш-аракет т ү рл ө р ү н ө гана инвестицияланышы м ү мк ү н.

Чектелген (атайын) мудараба келишими боюнча инвестор келишимдин шарттарына акча каражаттарын максаттуу эмес пайдаланууга, акча каражаттарын ү ч ү нч ү жактарга кайсы формада болбосун тике же кыйыр жайгаштырууга тыюу салууну киргиз үү г ө тийиш.

738-4-статья. Мудараба келишими боюнча инвестордун укуктары жана милдеттери

1. Мудараба келишими боюнча инвестор келишимдин шарттарына ылайык аракет ж ү рг ү з үү г ө , мудараба келишиминде белгиленген м өө н ө тт ө рд ө акча каражаттарын мударибге бер үү г ө , ө з ү берген акча каражаттарынын пайдаланылышын жана мудараба келишиминин башка шарттарынын сакталышын контролдоого, мудараба келишиминде белгиленген м өө н ө тт ө рд ө пайданы алууга укуктуу.

2. Мудараба келишиминин шарттары аткарылбаган же болбосо талаптагыдай эмес аткарылган учурда инвестор мудараба келишими боюнча берилген сумманы м өө н ө т ү н ө н мурда т ө л өө н ү , анын ичинде мудариб койгон камсыз кылуунун эсебинен т ө л өө н ү мударибден талап кылууга укуктуу. Мудараба келишиминде инвестордун башка укуктары да каралышы м ү мк ү н.

Инвестор келишимди аткаруу боюнча мударибдин учурдук иш-аракетине кийлигиш үү г ө укугу жок.

738-5-статья. Мудараба келишими боюнча мударибдин укуктары жана милдеттери

1. Мудараба келишими боюнча мудариб бардык отчетторду жана инвестор ү ч ү н зарыл болгон башка маалыматтарды инвесторго берет, Шариат стандарттарынын зарыл талаптарын жана мудараба келишиминин шарттарын сактоо максатында, ишке ашырылып жаткан бизнес-долбоордун сапатын толук контролдоого жана инвестордон алынган, ошондой эле келишимди аткаруу процессинде алына турган акча каражаттарын (кирешени) пайдалануунун эсебин ж ү рг ү з үү г ө милдетт үү болот.

2. Мудариб инвестордон алынган акча каражаттарын мудараба келишиминде каралган максаттарга гана пайдаланууга укуктуу.

3. Мудариб инвестордон алган капиталды мудараба келишимине ылайык пайда алуу максатында башкарууга жана сый акы алууга укуктуу.

738-6-статья. Мудараба келишими боюнча милдеттенмелерди камсыздоо ыгы

Инвестор мудариб алган акча каражаттарын камсыз кылууну анын к ү р өө , кепилд өө , кепилдиктер жана башка т ү рл ө р ү таризинде бер үү н ү , ошондой эле мударибдин укук ченемсиз иш-аракетинен улам учураган чыгашаларын, мудараба келишиминин шарттарына мударибдин кайдыгер мамиле жасоосунун же аларды бузушунун натыйжасында келген чыгашаларын к ү р өө н ү н эсебинен жабууну мударибден талап кылууга укуктуу.

738-7-статья. Пайданы жана чыгашаларды б ө л ү шт ү р үү

1. Мудараба келишиминин алкагында алынуучу пайда мудараба келишиминде каралган тартипте, алынган пайдадагы ү л ү шт ү к проценттик катышка жараша б ө л ү шт ү р ү л ө т.

2. Мудараба келишимин аткаруунун ж ү р ү ш ү нд ө чыгаша чыккан учурда, инвестор мударибге берген акча каражаттарынын суммасынын ө лч ө м ү нд ө чыгаша тартат, ал эми мудариб мындай учурда ө з ү н ү н эмгеги ү ч ү н сыйакы албайт. Чыгашаларды б ө л ү шт ү р үү н ү н бул эрежеси чыгаша мударибдин к ү н өө с ү боюнча келип чыкпаган учурда колдонулат.

3. Мударибдин к ү н өө с ү боюнча же анын укук ченемсиз аракеттеринин/аракетсиздигинин натыйжасында чыгаша келип чыккан учурда инвестордун чыгашасы мударибдин эсебинен т ө л ө н ө т. Мында инвестор мудараба келишими боюнча берген акча каражаттарын мудариб койгон камсыз кылуунун эсебинен, ал жетишсиз болсо — мударибдин башка м ү лк ү н ү н эсебинен алууга укуктуу.

738-8-статья. Мудараба келишимин бузууга тыюу салуу

Эгерде мудариб мудараба келишимин аткарууга киришкен болсо жана ишкердик иш-аракетинин ж ү р ү ш ү нд ө каражаттарды пайдаланып жатса, ошондой эле келишимдин м өө н ө т ү б ү т ө элек болсо, мудараба келишимин бир тараптуу тартипте бузууга м ү мк ү н эмес.

§ 2. Мурабаха келишими

738-9-статья. Мурабаха келишиминин жалпы шарттары

1. Мурабаха келишими боюнча тиешел үү лицензиясы бар банк кардардын табыштамасы боюнча алынган товарды б ө л ү п т ө л өө шарты менен кардарга сатууга милдеттенет.

2. Мурабаха келишиминин предметин кардарга мурабаха келишими боюнча сатууда банк мурабаха келишиминин предметине карата менчик укугуна ээ болууга тийиш.

3. Мурабаха келишими жазуу ж ү з ү нд ө т ү з ү л ө т.

4. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында мурабаха келишимине карата милдетт үү шарттар жана талаптар каралышы м ү мк ү н.

738-10-статья. Менчик укугунун ө т ү ш ү

1. Эгерде мурабаха келишиминин шарттарында башкача белгиленбесе, мурабаха келишиминин предметине карата менчик укугу кардар мурабаха келишиминин предметинин баасын толук т ө л ө г ө нд ө н кийин ага ө т ө т.

2. Сатуу-сатып алуу келишимин банк ө з алдынча да, агент аркылуу да т ү з ү ш ү м ү мк ү н. Банк агент катары кардарды дайындашы м ү мк ү н, кардар банктын атынан жана банктын эсебинен иш ж ү рг ү з ө т. Агентти дайындоодо банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген чект өө л ө рд ү сактоого тийиш.

738-11-статья. Мурабаха келишими боюнча т ү з ү л үү ч ү б ү т ү мд ө р

1. Мурабаха келишиминин предметин мурабаха келишими боюнча сатып алуу жагындагы бардык б ү т ү мд ө р банктын атынан т ү з ү л ө т.

2. Банк мурабаха келишими боюнча т ө м ө нк ү д ө й жагдайларда б ү т ү м т ү з үү г ө укуксуз:

1) баалуу металлдар (алтын, к ү м ү ш ж.б.) жана чет ө лк ө л ү к валюта менен байланышкан, м өө н ө т ү жылдырылган милдеттенмелер боюнча;

2) активдерди камсыз кылуу болуп дебитордук карыз эсептелген ж ү г ү ртм ө капитал боюнча;

3) б ү т ү мд ү кайра финансылоодо.

3. Эгерде кардар т ө л ө мд ү мурабаха келишиминде белгиленген м өө н ө тт ө н кечиктирсе, банк мурабаха келишиминин предметин сатууга укуктуу.

Мурабаха келишиминин предметин саткан учурда банк кардардан алган т ө л ө мд ө рд ү кардарга т ө л ө п берет.

4. Эгерде мурабаха келишиминин предмети к ү р өө менен камсыз кылынса, банк карыздын ордун жабуу ү ч ү н сотко кайрылуусуз эле к ү р өө н ү кардардын макулдугу менен сатууга укуктуу.

5. Мурабаха келишиминин тараптарына шарика/мушарака келишимине катышууга же тараптардын биринин шарика/мушарака келишиминдеги башка тараптын катышуусун ( ү л ү ш ү н) мубараха б ү т ү м ү н ү н жардамы менен накталай акчага же м өө н ө т ү кийинкиге жылдырылган милдеттенмелердин эсебинен сатып алуу милдеттенмеси камтылган б ү т ү мг ө катышууга тыюу салынат.

738-12-статья. Мурабаха келишимин камсыз кылуу

1. Мурабаха келишими боюнча милдеттенмелерди кардардын талаптагыдай аткаруусун камсыз кылуу максатында банк кардардан акча каражаттарын к ү р өө г ө коюу же камсыз кылуунун башка т ү р ү ж ө н ү нд ө келишим т ү з үү н ү талап кылууга укуктуу. Эгерде мурабаха келишиминде башкача каралбаса, к ү р өө катары берилген акчалай сумманы банктын инвестициялашы м ү мк ү н эмес.

К ү р өө катары берилген акчалай сумма мурабаха келишимине ылайык, мурабаха келишиминин предметин т ө л өө н ү н эсебине чегерилиши м ү мк ү н.

2. Кардар мурабаха келишими боюнча ө з милдеттенмесин аткаргандан кийин банк к ү р өө н ү кайра бер үү г ө милдетт үү .

3. Банк мурабаха келишиминин предметин ташууда же сактоодо анын бузулушуна, жок кылынышына же жоголушуна байланышкан бардык тобокелдиктерди ө з ү н ө алат жана алардын орду к ү р өө н ү н эсебинен жабылышы м ү мк ү н эмес.

738-13-статья. Мурабаха келишиминин предмети боюнча жоопкерчилик

1. Эгерде мыйзамда же мурабаха келишиминин предметин банктын атынан сатып алуу тууралуу келишимде башкача белгиленбесе, товар кардардын менчигине ө тк ө нд ө н кийин мурабаха келишиминин предметиндеги кандайдыр бир м ү ч ү л ү шт ү кт ө р ү ч ү н банк жоопкерчилик тартпайт.

2. Мурабаха келишиминин колдонулушу к ү ч ү н ө киргенден кийин кардар мурабаха келишиминин предметин сатып алуудан баш тарткан учурда, банктын мурабаха келишиминин предметин сатып алууга байланышкан, сатылган товардын наркы менен жабылбай калган чыгымдарын т ө л өө , анын ичинде кардар койгон камсыз кылуунун эсебинен т ө л өө милдетин кардарга ж ү кт өө менен, банк мурабаха келишиминин предметин ү ч ү нч ү жакка сатууга укуктуу.

738-14-статья. Мурабаха келишиминин предметин сатуу баасы

1. Мурабаха келишиминин предметин кардарга сатуунун баасы предметти сатып алган баанын жана мурабаха келишиминин тараптары макулдашкан банктын ү ст ө к баасынын суммасы катары аныкталат.

2. Банктын ү ст ө к баасына, мурабаха келишиминин предметин ташууга кеткен чыгымдарды, ү ч ү нч ү жакка мыйзамдуу т ө л ө мд ө рд ү , ошондой эле милдетт үү мамлекеттик т ө л ө мд ө рд ү кошуп алганда бул предметти сатып алууга банк жумшаган сарптоолор киргизилет. Мурабаха келишиминин предмети камсыздандырылган учурда камсыздандыруу боюнча чыгымдар да банктын ү ст ө к баасына киргизилет.

Банктын кызматкерлерине эмгек акы т ө л өө г ө байланышкан чыгымдар жана мурабаха келишиминин предметин сатып ө тк ө р үү г ө байланышкан чыгымдар банктын ү ст ө к баасына киргизилбейт.

3. Мурабаха келишиминин предметине ү ст ө к баа т ө м ө нк ү д ө й т ү рл ө рд ө белгилениши м ү мк ү н:

1) туруктуу белгиленген, бир жолу т ө л ө н үү ч ү сумма;

2) мурабаха келишиминин предметинин ө зд ү к наркынын ү л ү ш ү .

4. Мурабаха келишиминин предметинин сатуу баасынын келечекте белгил үү боло турган кандайдыр бир к ө рс ө тк ү чт ө рг ө к ө з каранды болушун шарт кылуу менен, мурабаха келишиминин предметинин сатуу баасын к ү м ө нд үү таризде аныктоого жол берилбейт. Мурабаха келишимин т ү з үү учурунда сатуу баасын жана ү ст ө к бааны кардарга мурдатан белгил үү к ө рс ө тк ү чт ө рг ө жараша аныктоого жол берилет. Ү ст ө к баанын ө лч ө м ү убакыттык факторлорго к ө з каранды болушу м ү мк ү н эмес.

738-15-статья. Эсептеш үү тартиби

1. Мурабаха келишиминин предмети ү ч ү н банктын т ө л ө мд ө р ү кыска м өө н ө тт үү же узак м өө н ө тт үү негизде дайыма т ө л ө н үү ч ү т ө г ү мд ө р менен ж ү рг ү з ү л ү ш ү м ү мк ү н. Мурабаха келишими т ү з ү лг ө нд ө н кийин кардардын т ө л өө м өө н ө т ү н ө тк ө р ү п жибергендиги же т ө л өө н ү н м өө н ө т ү узартылгандыгы ү ч ү н андан кошумча т ө л ө мд ү талап кылууга банктын укугу жок.

2. Банк мурабаха келишими боюнча т ө л ө н үү г ө тийиш т ө л ө мд ө рд ү н эсебине аванс т ө г үү н ү кардардан талап кылууга укуктуу.

3. Кардар б ө л ү п т ө л өө шартында сатылган мурабаха келишиминин предмети ү ч ү н кезектеги т ө л ө мд ү белгиленген м өө н ө тт ө т ө л ө б ө г ө н учурда ага ү ст ө к т ө л ө мд ү т ө л өө милдети ж ү кт ө л ү ш ү м ү мк ү н. Ү ст ө к т ө л ө мд ү н ө лч ө м ү жана аны т ө л өө н ү н тартиби мурабаха келишиминде аныкталат.

Ү ст ө к катары алынган сумма банктын кирешеси катары эсепке алынышы м ү мк ү н эмес жана аны банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кайрымдуулук максаттарына багыттайт.

4. Эгерде кардар мурабаха келишими боюнча сатып алган товар ү ч ү н кезектеги т ө л ө мд ү негизсиз кечиктирсе, кардарга т ө л өө м өө н ө тт ө р ү ж ө н ү нд ө алдын ала билдирген шартта, банк кардардан мурабаха келишиминин предмети ү ч ү н т ө л ө мд ү м өө н ө т ү н ө н мурда толук т ө л өө н ү талап кылууга укуктуу.

5. Эгерде кардар кезектеги т ө л ө мд ү ж ү рг ү зб ө с ө , ошондой эле, эгерде кардар мурабаха келишиминин предмети ү ч ү н толук т ө л ө мд ү м өө н ө т ү н ө н мурда т ө л ө б ө с ө , банк т ө м ө нк ү л ө рг ө укуктуу болот:

1) эгерде мурабаха келишиминин предметин бир аздап т ө л өө н ү н эсебинен кардардан акча каражаттары алынган болсо, кардарга бул каражаттарды т ө л ө п бер үү менен товарды ү ч ү нч ү жактарга сатууга;

2) мурабаха келишиминин предметине т ө л ө м толук к ө л ө мд ө т ө л ө нг ө нг ө чейин кардардын товарга карата менчик укугун тариздебей турууга.

§ 3. Шарика ( ө н ө кт ө шт ү к ж ө н ү нд ө ) келишими

738-16-статья. Шарика ( ө н ө кт ө шт ү к ж ө н ү нд ө ) келишиминин жалпы жоболору

1. Шарика келишими — эки же андан к ө п тараптардын ортосунда т ү з ү лг ө н ө н ө кт ө шт ү к ж ө н ү нд ө келишим, ал аркылуу ар бир ө н ө кт ө ш тийишт үү суммадагы акчаны же бардык ө н ө кт ө шт ө рд ү н макулдугу менен материалдык активдерди салат, бул ар бир ө н ө кт ө шк ө шарика келишимине ылайык пайданы б ө л ү шт ү р үү шартында компаниянын активдерин пайдалануу менен иш-аракет ж ү рг ү з үү г ө укук берет, ал эми чыгашаларды ар бир ө н ө кт ө ш бул компаниянын жалпы капиталындагы ө з салымына ылайык тартат.

2. Шарика келишиминин катышуучулары ( ө н ө кт ө шт ө р) ө зд ө р ү н ү н алдына койгон максаттарын ишке ашыруу ү ч ү н ө з активдерин бириктир үү г ө жана юридикалык жакты т ү з үү менен да, т ү зб ө ст ө н да иш-аракет ж ү рг ү з үү г ө укуктуу. Юридикалык жак т ү з ү лг ө н учурда мындай уюм оператордук функцияларга жана процесстерди башкаруу функцияларына ээ болушу м ү мк ү н. Ө н ө кт ө шт ө р оператордук функцияларды жана процесстерди башкаруу функцияларын ө н ө кт ө шт ө рд ү н бирине ж ү кт өө г ө укуктуу. Мындай учурда юридикалык жак т ү з ү лб ө йт.

738-17-статья. Шарика келишимин т ү з үү г ө карата талаптар

1. Шарика келишими жазуу ж ү з ү нд ө т ү з ү л ө т. Эгерде шарика келишиминин негизинде юридикалык жак т ү з ү лс ө , ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте катталууга тийиш.

2. Эгерде ө н ө кт ө шт ү к иш-аракетти ж ү рг ү з үү максатында тараптар берген финансылык каражаттар же м ү лк жол берилген булактардан алынса, банк ө н ө кт ө ш болууга укуктуу. Эгерде шарика келишиминде юридикалык жакты т ү з үү каралса, анын иш-аракетин ж ү рг ү з үү д ө Шариат эрежелери жана принциптери сакталышы керек.

3. Эгерде тиешел үү лицензиясы бар банк шарика келишиминин тарабы болуп саналса, ал ү ч ү н Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында кошумча шарттар жана талаптар каралышы м ү мк ү н.

738-18-статья. Капиталды т ү з үү

1. Ө н ө кт ө шт ө р жалпы капиталга ө з салымдарын салууну шарика келишиминин шарттарына ылайык ж ү з ө г ө ашырат.

2. Ө н ө кт ө шт ө р жалпы капиталга салым катары акча каражаттарын да, башка материалдык жана материалдык эмес активдерди да салууга укуктуу. Оператордук функцияларды жана процесстерди башкаруу боюнча функцияларды аткарууга байланышкан сарптоолор жана эмгектер да салым катары эсепке алынышы м ү мк ү н.

3. Эгерде жалпы капиталга материалдык активдер (товарлар) салынса, мындай активдердин наркы к ө з каранды эмес эксперттер тарабынан аныкталууга тийиш.

4. Капиталга т ө г ү м т ү р ү нд ө салынган башка активдерден ажырагыс болуп калган учурларды кошпогондо, карыздык милдеттенмелерди (дебитордук карыздарды) капиталга т ө г ү м катары салууга жол берилбейт. Мында таза активдердин наркы к ө з каранды эмес аудиторлор тарабынан ырасталууга тийиш.

5. Шарика келишиминин алкагында юридикалык жакты т ү зг ө нд ө ар бир ө н ө кт ө шт ү н шарика келишиминин алкагында жана компаниянын кызыкчылыгында иш ж ү рг ү з үү г ө , ошондой эле Шариат эрежелерин жана принциптерин кынтыксыз сактоого милдеттенмеси каралууга тийиш.

738-19-статья. Пайданы жана чыгашаларды б ө л ү шт ү р үү

1. Шарика келишиминде алынган пайданы ар бир ө н ө кт ө шт ү н ө н ө кт ө шт ү к капиталга кошкон салымына жараша пропорциялуу т ү рд ө тараптардын ортосунда ү л ү ш т ү р ү нд ө б ө л ү шт ү р үү н ү н тартиби каралууга тийиш. Пайда белгил үү бир акчалай сумма т ү р ү нд ө белгилениши м ү мк ү н эмес. Ар бир ө н ө кт ө ш капиталга салган ү л ү ш ү н ө жараша чыгаша тартат.

2. Пайда компаниянын иш-аракетинен к ү т ү л үү ч ү пайданы эсепке албастан, иш ж ү з ү нд ө г ү натыйжаларга жараша б ө л ү шт ү р ү л үү г ө тийиш.

3. Тараптар шарика келишиминин негизинде т ү з ү лг ө н компаниянын каражаттарын башкаруу боюнча кызматтарды к ө рс ө т үү т ү р ү нд ө ө з салымын кошкон же ө з кызматтарын кандайдыр бир башка формада к ө рс ө тк ө н, мисалы, бухгалтердик эсеп жагында кызматтарды к ө рс ө тк ө н ө н ө кт ө шк ө белгиленген сыйакыларды карашы м ү мк ү н. Мында шарика келишиминин тараптары мындай ө н ө кт ө шк ө анын ө н ө кт ө шт ү к капиталдагы ө з ү л ү ш ү н ө ылайык ага тиешел үү боло турган пайданын б ө л ү г ү н ө караганда к ө б ү р өө к б ө л ү г ү н белгилеши м ү мк ү н.

4. Пайдадагы ү л ү ш катары бир жолку сумманы пайдадан алууга же шарика келишиминин негизинде т ү з ү лг ө н компаниянын капиталынан процент алууга жол берилбейт.

5. Ө н ө кт ө шт ө р каражаттардын б ө л ү г ү н кайсы болбосун тарапка аванс катары б ө л ү шт ү р үү г ө укуктуу, аванс биротоло эсептешкенде эсепке алынууга тийиш. Эгерде берилген аванстын ө лч ө м ү пайданын тиешел үү ү л ү ш ү н ө н жогору болсо, мындай сумманы алган тарап айырманы т ө л ө п бер үү г ө милдетт үү .

6. Эгерде шарика келишиминин предмети болуп ижарага (лизингге) бер үү ү ч ү н сатып алынган активдер саналса же келишимдин предмети кызмат к ө рс ө т үү л ө р болсо, мындай б ү т ү мд ө рд ө н алынган сумма ар жыл сайын ө н ө кт ө шт ө рд ү н ортосунда аванс катары б ө л ү шт ү р ү л ө т жана шарика келишиминин м өө н ө т ү н ү н акырында ж ө нг ө салынууга жана орду толтурулууга жатат.

7. Тараптар алынган пайданы толук бойдон же анын б ө л ү г ү н б ө л ү шт ү рб өө г ө жана мындай сумманы т ө л өө г ө жарамдуулук резервине же капиталдын жоготууларын жабуу ү ч ү н резервге (инвестициялык тобокелдин резервине) багыттоого, ошондой эле кайрымдуулук к ө рс ө т үү л ө р катары жумшоого укуктуу.

8. Пайданы б ө л ү шт ү р үү принцибин бузууга алып кел үү ч ү шарттарды шарика келишимине киргиз үү г ө тыюу салынат.

9. Ө н ө кт ө шт ү кт ү н м өө н ө т ү аяктаганда же ал жоюлганда компаниянын бар болгон б ү тк ү л активдерин сатуудан т ү шк ө н пайда шарика келишиминин негизинде, алардын рыноктук наркы боюнча биротоло б ө л ү шт ү р ү л ү ш ү м ү мк ү н.

738-20-статья. Ө н ө кт ө шт ү кт ө г ү ү л ү шт ү ө зг ө рт үү

1. Ө н ө кт ө шт ө р шарика келишиминде пайданы б ө л ү шт ү р үү датасына карата аны б ө л ү шт ү р үү д ө г ү ө н ө кт ө шт ө рд ү н ү л ү ш ү н ө зг ө рт үү н ү н м ү мк ү нд ү г ү н кароого же пайданы б ө л ү шт ү р үү к ү н ү нд ө ө н ө кт ө шт ү н ага тиешел үү пайданын б ө л ү г ү н башка ө н ө кт ө шт ү н пайдасына ө тк ө р ү п бер үү укугун кароого укуктуу.

2. Банк башка ө н ө кт ө шт ө рд ү н чыгашаларын ыктыярдуу т ү рд ө ө з ү н ө алууга укугу жок. Бирок, башка ө н ө кт ө шт ө рд ү н чыгаша келип чыккан учурда ал ү ч ү н жоопкерчиликти эч кандай алдын ала шарттарсыз ыктыярдуу т ү рд ө ө з ү н ө алуу укугу шарика келишиминде каралышы м ү мк ү н.

3. Пайданын туруктуулугуна же туруктуу эместигине карабастан, ө н ө кт ө шт ө р аны б ө л ү шт ү р үү н ү н методун пайдалануу тууралуу жобону шарика келишиминде кароого укуктуу. Пайданы б ө л ү шт ү р үү н ү н кайсы бир методун колдонуу пайданы б ө л ү шт ү р үү принцибинин бузулушуна же катышуучуну пайдага катышуудан чыгарууга алып келб өө г ө тийиш. Пайда б ө л ү шт ү р үү н ү н мындай натыйжага алып келиши м ү мк ү н болгон кайсы болбосун шарты же методу жараксыз болуп саналат.

4. Шарика келишиминин катышуучуларынын салымдар ү л ү ш ү н ө зг ө рт үү пайда б ө л ү шт ү р үү н ү н жана чыгашалардын ө лч ө м ү н ү н ар бир ө н ө кт ө шк ө тийишт үү боло турган коэффициентин алардын ө н ө кт ө шт ү к капиталындагы салымынын ө зг ө р үү с ү н эсепке алуу менен ө зг ө рт үү г ө алып келет.

738-21-статья. Шарика келишими боюнча ө н ө кт ө шт ө рд ү н жоопкерчилиги

1. Ө н ө кт ө шт ө р/ ө н ө кт ө ш укук ченемсиз аракеттерди жасаган, шарика келишимине карата шалаакылыкты, кайдыгер мамилени к ө рс ө тк ө н же аны бузган учурда чыгашаларды жабууну камсыз кылууга ө н ө кт ө шт ө рд ү н жоопкерчилиги шарика келишиминде каралууга тийиш.

2. Эгерде айрым же бардык ө н ө кт ө шт ө р тарткан чыгашалардын ордун толтуруунун кепилдигин ү ч ү нч ү тарап берсе, мындай кепилдик т ө м ө нк ү д ө й талаптарга жооп бер үү г ө тийиш:

1) кепил катары чыгуучу ү ч ү нч ү тараптын укукка жарамдуулугу жана финансылык милдеттенмеси шарика келишимине к ө з карандысыз болушу керек;

2) кепилдик белгил үү бир компенсация ү ч ү н берилиши жана шарика келишими менен байланышта болушу м ү мк ү н эмес;

3) кепил катары чыгуучу ү ч ү нч ү тарап кепилдик берген компаниядагы капиталдын суммасынын жарымынан к ө б ү бул тарапка таандык болбошу керек;

4) компанияга кепилдик бер үү ч ү компаниянын капиталынын суммасынын жарымынан к ө б ү кепилдик алган компанияга таандык болбошу керек;

5) пайдасына ү ч ү нч ү тараптын кепилдиги берилген ө н ө кт ө ш, эгерде кепил кепилдиктин шарттарын аткарбаса, шарика келишими боюнча ө з милдеттенмелерин аткаруудан баш тартууга укуктуу болбойт.

738-22-статья. Шарика келишимин колдонуу м өө н ө т ү . Т ү з ү лг ө н юридикалык жактын иш-аракетин токтотуу

1. Тараптар шарика келишимин белгил үү бир м өө н ө тк ө да, м өө н ө т ү н к ө рс ө т үү с ү з да т ү з ү ш ү м ү мк ү н же болбосо жокко чыгаруучу шартты (шарика келишимин токтотуу ү ч ү н негиз болуп саналган шартта) шарика келишимин токтотуу ү ч ү н негиз катары белгилей алат.

Ошондой эле, шарика келишими ө н ө кт ө шт ө р тарабынан т ү з ү лг ө н юридикалык жак Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоюлган учурда токтотулат.

2. Ар бир ө н ө кт ө ш шарика келишиминин шарттарында ө н ө кт ө шт ү кт ө н чыгууга укуктуу. Ө н ө кт ө шт ө рд ү н биринин чыгып кетиши, эгерде калган ө н ө кт ө шт ө рд ү н саны эки же андан к ө пт ү т ү зс ө , калган ө н ө кт ө шт ө рд ү н ө н ө кт ө шт ү г ү н токтотууга алып келбейт.

3. Эгерде шарика келишими белгил үү бир м өө н ө тк ө т ү з ү лг ө н болсо, шарика келишиминин ө н ө кт ө шт ө р ү ө н ө кт ө шт ү кт ү тараптардын макулдашуусу боюнча м өө н ө т ү н ө н мурда токтотууга укуктуу. Мындай учурлардын баарында шарика келишими токтотулганга чейин ө н ө кт ө шт ө р ишке ашыра турган милдеттенмелер жана аракеттер ө зг ө р үү с ү з калат жана алардын бар болушу сакталат.

4. Шарика келишиминин негизинде т ү з ү лг ө н юридикалык жак шарика келишиминин колдонуу м өө н ө т ү б ү тк ө нд ө же тараптардын макулдашуусу боюнча м өө н ө т ү н ө н мурда ө з иш-аракетин токтотот.

5. Ө н ө кт ө шт ө р т ү зг ө н юридикалык жак жоюлган учурда тараптар юридикалык жакты иш ж ү з ү нд ө жоюунун ж ү р ү ш ү нд ө сакталып калган активдердин негизинде жа ң ы шарика келишимин т ү з үү г ө укуктуу.

6. Эгерде жоюу шарика келишиминин м өө н ө т ү н ү н б ү т ү ш ү н ө байланыштуу болсо, бардык бар активдер рыноктук баада сатылат, ал эми сатуудан т ү шк ө н киреше т ө м ө нк ү д ө й максаттарга жумшалат:

1) жоюуга кеткен чыгымдарды жабууга;

2) финансылык милдеттенмелер боюнча т ө л өө г ө ;

3) калган активдерди ө н ө кт ө шт ө рд ү н ортосунда алардын жалпы капиталдагы ү л ү ш ү н ө ылайык б ө л ү шт ү р үү г ө . Эгерде активдер жетишсиз болсо жана тараптар ө зд ө р ү салган капиталын толук кайтарып ала албаса, активдер алардын жалпы капиталдагы ү л ү ш ү н ө жараша пропорциялуу т ү рд ө б ө л ү шт ү р ү л ө т.

§ 4. Мушарака келишими

738-23-статья. Мушарака келишими боюнча жалпы жоболор

1. Мушарака келишими — бул, шарика келишиминин негизиндеги ө н ө кт ө шт ү кт ү н формасы, анда ө н ө кт ө шт ө рд ү н бири башка ө н ө кт ө шт ү н ү л ү ш ү н, ушул ү л ү шк ө менчик укугу ө з ү н ө толук ө тк ө нг ө чейин акырындап сатып алууну убада кылат.

2. Мушарака келишими, ошондой эле ү л ү шт ү н ө з ү н сатып алуу ж ө н ү нд ө келишим шарика келишиминде мындай келишимдерди т ү з үү каралгандыгына же каралбагандыгына карабастан т ү з ү л ө т. Аталган келишимдердин бирин башка келишимди т ү з үү шартында т ү з үү г ө жол берилбейт.

3. Кайсы болбосун тарапка ө н ө кт ө шт ү кт ү н капиталынан ө з ү л ү ш ү н артка кайтарып алуу укугун бере турган кандайдыр бир жобону мушарака келишимине киргиз үү г ө тыюу салынат.

4. Мушарака келишими боюнча мамилелерге карата ушул главанын 3-параграфында каралган эрежелер колдонулат.

§ 5. Иджара келишими

738-24-статья. Иджара келишими боюнча жалпы жоболор

1. Иджара келишими — бул, ижарага бер үү ч ү н ү н жабдууну же башка м ү лкт ү менчикке атайылап сатып алуусу жана макулдашылган м өө н ө тк ө аны убактылуу ээлик кылуу жана пайдалануу ү ч ү н ижарачыга м ү лкт ү к жалдоого (ижарага) бер үү с ү боюнча келишим, мындай бер үү акы т ө л өө негизинде, т ү з ү лг ө н иджара келишимине ылайык (сатып алуусуз) же иджара мунтахийя биттамлик келишимине ылайык (сатып алуу менен) сатып алуу укугу менен же ансыз ж ү рг ү з ү л ө т.

2. Эгерде тиешел үү лицензиясы бар банк же башка банктык эмес финансы-кредиттик уюм иджара келишиминин тарабы болсо, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында алар ү ч ү н кошумча шарттар жана талаптар каралышы м ү мк ү н.

3. Ушул параграфтын жоболору иджара мунтахийя биттамлик келишимине карата да колдонулат.

738-25-статья. Иджара келишиминин предмети

1. Кайсы болбосун кыймылдуу же кыймылсыз м ү лк иджара келишиминин предмети болушу м ү мк ү н.

2. Иджара келишиминин предмети аны сактап туруу шартында пайдаланылууга тийиш, ал эми иджара келишимин аткаруудан алынган пайда мыйзамдарга жана Шариат талаптарына ылайык келиши керек.

3. Ижарачы менен бирге кармап турган айрым активдердеги ү л ү ш, ижарачынын ижара бер үү ч ү г ө ө н ө кт ө ш экендигине же ө н ө кт ө ш эместигине карабастан иджара келишиминин предмети болушу м ү мк ү н. Бул учурда ижарачы ижарага алган ү л ү шт ө н ижарага бер үү ч ү колдонгон ык менен, башкача айтканда убакытты б ө л ү шт ү р үү жолу же менчиктин кайсы бир б ө л ү г ү н аныктоо жолу менен пайда к ө р ү ш ү м ү мк ү н.

738-26-статья. Иджара келишиминин тараптары

1. Иджара келишиминин тараптары катары ижарачы, ижарага бер үү ч ү жана сатуучу чыгат.

2. Иджара келишимине ылайык, бул келишимдин предметин белгил үү бир т ө л ө мд ү т ө л өө менен белгил үү бир м өө н ө тк ө белгил үү бир шарттарда убактылуу ээлик кылууга жана пайдаланууга алууга милдетт үү болгон жеке же юридикалык жак ижарачы боло алат.

Ө зд ү к жана (же) карыздык каражаттардын эсебинен м ү лкт ү менчигине сатып алган жана аны келишимдин предметине карата менчик укугун ө тк ө р үү менен же ө тк ө рб ө ст ө н иджара келишиминин предмети катары ижарачыга белгил үү бир т ө л ө м менен белгил үү бир м өө н ө тк ө жана белгил үү бир шарттарда убактылуу ээлик кылууга жана пайдаланууга берген жеке же юридикалык жак (анын ичинде тиешел үү лицензиясы бар банк) ижарага бер үү ч ү боло алат.

Сатуучу — бул, ижарага бер үү ч ү менен т ү з ү л үү ч ү сатуу-сатып алуу келишимине ылайык, ижара бер үү ч ү г ө иджара келишиминин предмети болуп саналган м ү лкт ү белгиленген м өө н ө тт ө сата турган жеке же юридикалык жак. Сатуучу бир иджара келишиминин чегинде бир эле убакта ижарачы катары да чыгышы м ү мк ү н.

3. Иджара келишими ар бир ижарачынын укуктарына доо кетирб өө шартында, белгил үү бир жак ү ч ү н кандайдыр бир мезгил аралыгын аныктабастан, кайсы бир м ү лкк ө жана аны ижарага алуу мезгилине карата бирдей эле пайда алуу укугуна ээ болгон бир нече ижарачы менен т ү з ү л ү ш ү м ү мк ү н. Мындай учурда ар бир ижарачы ижарачылардын ортосундагы келишимге ылайык ага б ө л ү н ү п берилген мезгил ичинде м ү лкт ө н т ү шк ө н пайдага ээ болушу м ү мк ү н.

4. Ижарага бер үү ч ү ө з ү нч ө л ү шт ө (спецификацияда) сыпатталган м ү лкт ү ижарачынын табыштамасына ылайык сатып алышы же даярдашы м ү мк ү н. Ижарачы ө з ү нч ө л ө н ү шк ө ылайык келбеген м ү лкт ө н баш тартууга укуктуу.

738-27-статья. Иджара келишимин т ү з үү тартиби

1. Иджара келишими жазуу ж ү з ү нд ө т ү з ү л ө т жана мыйзамдарда каралган учурларда мамлекеттик каттоодон ө тк ө р ү л үү г ө жана нотариалдык к ү б ө л ө нд ү р ү л үү г ө жатат.

2. Иджара келишими боюнча м ү лк иджара келишими т ү з ү лг ө нд ө н кийин ө тк ө р ү л ү п берилет.

3. Ижарачы ө з милдеттенмелерин — м ү лкт ү ижарага алуу убадасын аткаруунун кепилдиги катары тараптардын келиш үү с ү боюнча белгил үү бир сумманы ижарага бер үү ч ү г ө т ө л ө йт. Т ө л ө нг ө н сумма ижарачы убадасын бузган учурда келтирилген зыяндын ордун толтуруу ү ч ү н гана пайдаланылат. Ижарага бер үү ч ү ижарачы менен макулдашуу боюнча, к ө рс ө т ү лг ө н акчалай каражаттардын суммасын ижарачы менен ижара бер үү ч ү н ү н ортосунда т ү з ү лг ө н мудараба келишиминин негизинде инвестициялар ү ч ү н пайдаланышы м ү мк ү н.

738-28-статья. Иджара келишими боюнча тараптардын жоопкерчилиги

1. Эгерде иджара келишими боюнча башкача каралбаса, ижарага бер үү ч ү ижарачынын табыштамасы боюнча сатып алган м ү лкт ү н кайсы болбосун м ү ч ү л ү шт ү кт ө р ү ү ч ү н жоопкерчилик ижара бер үү ч ү г ө ж ү кт ө л ө т.

2. Ижарачы анын ө з аракеттеринин натыйжасында же болбосо иджара келишими боюнча алуу болжолдонгон пайдага таасир эт үү ч ү , анын контролдугунан тышкары турган кандайдыр бир жагдайлардын таасиринин натыйжасында ушул ижарага алынган м ү лкт ү н кайсы болбосун начарлоосу ү ч ү н жоопкерчилик тартат.

3. Эгерде ижарага алынган м ү лкт ө н пайда ижарага алуу учурунда ижарачынын укук ченемсиз аракеттеринин натыйжасында толугу менен же б ө л ү г ү нд ө азайса, ижарачы ижарага бер үү ч ү н ү н пайда алышына тоскоолдуктарды жоюуга милдетт үү . Бул учурда ижара м өө н ө т ү ижарага бер үү ч ү ижарага алынган м ү лкт ө н пайда ала албай калган м өө н ө тк ө узартылат, ал эми ижарачы пайда алынбаган мезгил ичинде ижарадан баш тарта албайт.

4. Эгерде иджара келишиминде башкача каралбаса, ижарага бер үү ч ү жак м ү лкт ү негизги техникалык тейл өө н ү ж ү з ө г ө ашырат, ал эми ижарачы учурдук же мезгилд үү (адаттагы) техникалык тейл өө н ү ж ү з ө г ө ашырат.

5. Ижарачы ө з ү н ү н к ү н өө с ү боюнча м ү лкк ө келтирилген зыян ү ч ү н жоопкерчилик тартат.

738-29-статья. Иджара келишиминин предметин камсыздандыруу

1. Иджара келишиминин предмети камсыздандырылууга жатат.

2. М ү лкт ү камсыздандырууну ижарага бер үү ч ү ишке ашырат. Камсыздандыруу боюнча чыгымдар ижара т ө л ө м ү н ө киргизилет.

738-30-статья. Иджара келишиминин олуттуу шарттары

Иджара келишиминин олуттуу шарттары болуп т ө м ө нк ү л ө р саналат:

1) иджара келишиминин предметинин аталышы, ошондой эле аны идентификациялоо ү ч ү н жетишт үү болгон сыпаттамасы;

2) тараптардын иджара келишиминин предметин сатып алууга жана ө тк ө р ү п бер үү г ө байланышкан укуктары жана милдеттери;

3) ижара т ө л ө мд ө р ү н ү н ө лч ө м ү , т ө л ө н ү ш ү н ү н тартиби, шарттары жана м өө н ө тт ө р ү ;

4) иджара келишиминин предметин жана сатуучуну тандоону ж ү з ө г ө ашыруучу тараптын к ө рс ө тм ө с ү ;

5) башка шарттар.

738-31-статья. Иджара келишими боюнча эсептеш үү л ө р (т ө л ө мд ө р)

1. Иджара келишими боюнча ижара т ө л ө м ү милдетт үү болуп саналат жана ижарага бер үү ч ү н ү н ижара т ө л ө м ү н алууга карата укугу ижарачы иджара келишиминин предметин ижарага алуудан пайда ала баштаган учурдан тартып же ижарага бер үү ч ү иджара келишиминин предметинен пайда алуу укугу менен ижарачыны камсыз кылган учурдан тартып башталат.

2. Ижара т ө л ө м ү кандайдыр бир ө зг ө рт үү л ө рг ө жаткан учурда, иджара келишими колдонула баштаган алгачкы мезгилге ижара т ө л ө м ү н ү н суммасын кароо зарыл. Кийинки мезгилдерге ижара т ө л ө м ү н белгил үү бир салыштыруу базасына ылайык аныктоого жол берилет. Калган мезгилдерге карата ижара т ө л ө м ү н ү н ө лч ө м ү ү ч ү н аныктоочу фактор болуп саналуучу так тартип мындай салыштыруу базасынын негизинде турушу керек.

3. Эгерде ижарага бер үү ч ү иджара келишиминде каралган м өө н ө тт ө м ү лкт ү ижарачыга бербесе, келишим к ү ч ү н ө кирген к ү нд ү н жана м ү лк ижарачыга иш ж ү з ү нд ө ө тк ө р ү л ү п берилген к ү нд ү н аралыгындагы мезгил ү ч ү н ижара т ө л ө м ү т ө л ө нб ө йт. Эгерде тараптар иджара келишиминин м өө н ө т ү б ү тк ө н алгачкы к ү нд ө н кийин, ижара м өө н ө т ү н м ү лк берилбеген мезгилге эквивалентт үү болгон мезгилге узартуу тууралуу келишимге жетишпесе, ижара т ө л ө м ү тийишт үү т ү рд ө кыскартылат.

4. Ижара т ө л ө м ү акча каражаттары, натуралай (товар менен) же кандайдыр бир артыкчылыктар (кызмат к ө рс ө т үү л ө р) т ү р ү нд ө ж ү рг ү з ү л ү ш ү м ү мк ү н.

Ижара т ө л ө м ү иджара келишими колдонулуучу мезгилди камтыган бир жолку т ө л ө м катары же болбосо иджара келишими колдонулуучу белгил үү бир мезгилдер ү ч ү н б ө л ү п т ө л өө т ү р ү нд ө белгиленет жана алдын ала т ө л өө катары толук т ө л ө н ү ш ү же иджара келишими колдонулуучу мезгилге барабар, андан ашкан же ага жетпеген мезгил ичинде б ө л ү п т ө л өө менен ишке ашырылышы м ү мк ү н. Ижара т ө л ө м ү тараптардын макулдашуусу боюнча так аныкталган суммада же ө зг ө р ү лм ө суммада болушу м ү мк ү н.

5. Тараптардын макулдашуусу боюнча ижара т ө л ө м ү н ү н б ө л ү г ү ижарага бер үү ч ү г ө т ө л ө н ү ш ү , башка б ө л ү г ү ижарага бер үү ч ү тарабынан бекитилген, негизги техникалык тейл өө н ү н, камсыздандыруунун наркы дагы ушул сыяктуу чыгымдарды жабууга багытталышы м ү мк ү н.

6. Тараптар ижара акысынын ө лч ө м ү н ижараны келерки мезгилдерге, башкача айтканда ижарачы ижарадан кандайдыр бир пайда ала элек мезгилдерге ижара т ө л ө м ү н ү н ө лч ө м ү н ө зг ө рт үү г ө укуктуу.

7. Мурдагы кайсы бир мезгилдер ү ч ү н т ө л ө нб ө г ө н ижара т ө л ө м ү ижарачы ижарага бер үү ч ү г ө т ө л ө п бер үү г ө тийиш карыз болуп саналат. Карыздын ө лч ө м ү к ө б ө йт ү лб ө йт.

8. Ижарачы берген кепилденген камсыз кылууну алуу укугун жоготкон учурда ижарага алуучу мындай суммалардан, ижарачынын ижарага алынган менчиктен пайда ала элек мезгилдер ү ч ү н т ө л өө милдетт үү л ү г ү баштала элек т ө л ө мд ө рд ү кошо алгандагы б ө л ү п т ө л ө н үү ч ү ижара т ө л ө мд ө р ү н ү н бардык суммасын эмес, ө тк ө н мезгилдер ү ч ү н ижара т ө л ө м ү катары ага т ө л ө н үү г ө тиешел үү болгон сумманы гана эсептен чыгарат. Ижарага бер үү ч ү кепилдик камсыз кылуунун суммасынан ижарачы иджара келишимин бузгандыгы ү ч ү н т ө л өө г ө тийиш болгон бардык мыйзамдуу компенсацияларды да эсептен чыгарышы м ү мк ү н.

9. Ижарага бер үү ч ү , т ө л өө м өө н ө тт ө р ү ж ө н ү нд ө ижарачыга алдын ала маалымдаган шартта, ижара т ө л ө мд ө р ү н кезектеги т ө л өө негизсиз кечиктирилген учурда ижара т ө л ө м ү н м өө н ө т ү н ө н мурда т ө л өө н ү кардардан талап кылууга укуктуу. Бирок, бул жагдай ижара т ө л ө м ү н ү н ө лч ө м ү н к ө б ө йт үү г ө негиз болушу м ү мк ү н эмес.

10. Иджара келишиминде иджара келишими боюнча т ө л ө мд ү т ө л өө н ү негизсиз кечиктиргендиги ү ч ү н ижарачыга финансылык санкция салуу каралышы м ү мк ү н.

Ижарага бер үү ч ү т ө л ө нг ө н финансылык санкцияларды киреше катары ө з эсебине чегериши м ү мк ү н эмес, алар кайрымдуулук максаттарына багытталууга жатат.

738-32-статья. Иджара келишимин бузуу жана анын кесепеттери

1. Иджара келишими т ө м ө нк ү д ө й учурларда бузулушу м ү мк ү н:

1) ө з ара макулдашуу боюнча;

2) ижара т ө л ө мд ө р ү н т ө л өө м өө н ө тт ө р ү бузулган же т ө л өө токтотулган учурда;

3) ижарага алынган менчик бузулууга учураганда;

4) келишимдин колдонуу м өө н ө т ү н ү н б ү т ү ш ү боюнча;

5) м ү лк ижарачыга сатылганда.

2. Ижарага бер үү ч ү ижарага ө тк ө р ү л ү п берилген м ү лкт ү , иджара келишими бар экендигин билдир үү менен, ү ч ү нч ү жакка сата алат. Мында иджара келишими боюнча бардык укуктар жана милдеттер жа ң ы менчик ээсине ө т ө т.

3. Иджара келишиминин предмети бузулууга учурагандыгына жана андан ары аны пайдалануунун м ү мк ү н эместигине байланыштуу иджара келишими бузулганда ижара т ө л ө мд ө р ү ж ү з ө г ө ашырылбайт.

4. М ү лкт ү н б ө л ү г ү бузулууга учураган жана бул пландаштырылган кирешелердин азайышына алып келген учурда ижарачы иджара келишимин ажыратууга же ижарага бер үү ч ү н ү н макулдугу боюнча ижара т ө л ө м ү н ү н ө лч ө м ү н ө зг ө рт үү г ө укуктуу. Мында пайда алынбаган м өө н ө т ү ч ү н т ө л ө м алынбайт.

5. Эгерде ижарачы ижарага алынган м ү лкт ү пайдаланууну токтотсо же аны ээсине анын макулдугусуз кайтарып берсе, иджара келишиминин колдонуу м өө н ө т ү н ү н калган мезгили ү ч ү н ижара т ө л ө м ү м ү лк ээсине т ө л ө н үү г ө тийиш бойдон калат, ал эми ижарага бер үү ч ү иджара келишимин колдонуунун ушул мезгили ичинде ал м ү лкт ү башка ижарачыга ижарага бере албайт, бирок м ү лкт ү жа ң ы ижарачынын теск өө с ү нд ө сактоосу керек.

6. Менчик укугунун ө т ү ш ү ү ч ү н негиз болуп иджара келишиминде же т ө м ө нк ү д ө й убадалар камтылган башка документте бул тууралуу к ө рс ө т үү саналат:

1) ижара т ө л ө м ү н ү н калган б ө л ү г ү н с ү йл ө ш ү лг ө н баага же прогрессивд үү т ө л өө н ү н жардамы менен же ижарага берилген м ү лкт ү н рыноктук наркын т ө л өө жолу менен сатуу;

2) себептерин к ө рс ө т үү с ү з аны белекке бер үү ;

3) калган т ө л ө мд ө р т ө л ө нг ө нд ө н кийин аны белекке бер үү .

7. Менчик укугун ө тк ө р ү п бер үү убадасы ижарага бер үү ч ү ү ч ү н милдетт үү болуп саналат, мында эки тараптуу ө з ү нч ө келишим т ү з ү лб ө йт.

8. Менчик укугун ө тк ө р ү п бер үү белекке бер үү же сатуу келишиминин негизинде ж ү з ө г ө ашырылат, ал иджара келишиминен жана берилген убададан ө з ү нч ө т ү з ү л ө т.

9. Иджара келишими шарттардын аткарылышын кийинкиге жылдыруу шарты менен т ү з ү лг ө н учурда, менчик укугун ө тк ө р ү п бер үү г ө жа ң ы иджара келишими т ү з ү лб ө йт.

10. Эгерде иджара келишимин ишке ашыруунун ж ү р ү ш ү нд ө эч болбогондо бир т ө л ө м т ө л ө нб ө с ө же м өө н ө тт ү бузуу менен т ө л ө нс ө , м ү лкк ө менчик укугу ө тк ө р ү л ү п берилбеши м ү мк ү н.

§ 6. Кард хасан келишими

738-33-статья. Жалпы жоболор

1. Кард хасан келишими боюнча бир тарап (карыз бер үү ч ү ) экинчи тарапка (карыз алуучуга) акча каражаттарын кайтарымдуулук шарттарында жана бул ү ч ү н т ө л ө м алуусуз карызга берет. Мында акча каражаттарын кабыл алган тарап акча каражаттарын башка тараптын алгачкы талап кылуусу боюнча кайтарып бер үү н ү кепилдейт.

2. Кард хасан келишими боюнча кайсы бир т ө л ө мд ү алуусуз, кайтарымдуулук шарттарында акча каражаттарын тартууга же ссудаларды бер үү г ө болот.

738-34-статья. Кард хасан келишимин т ү з үү тартиби

1. Кард хасан келишими жазуу ж ү з ү нд ө т ү з ү л ө т.

2. Кард хасан келишиминин олуттуу шарттары болуп т ө м ө нк ү л ө р саналат:

1) берил үү ч ү сумманын ө лч ө м ү ;

2) келишимдин колдонулуу м өө н ө т ү , сумманы кайтарып бер үү датасы;

3) тараптардын укуктары жана милдеттери.

3. Эгерде тиешел үү лицензиясы бар банк кард хасан келишиминде тараптардын бири катары чыкса, банктын учурдук эсепти ж ү рг ү з үү боюнча кызмат к ө рс ө т үү л ө р ү ү ч ү н т ө л ө мд ү н суммасы да кард хасан келишиминде к ө рс ө т ү л үү г ө тийиш.

§ 7. Истиснаа келишими жана жарыш истиснаа келишими

738-35-статья. Истиснаа келишиминин жана жарыш истиснаа келишиминин жалпы жоболору

1. Истиснаа келишими боюнча, тапшырыктын (долбоордун) негизинде ө нд ү р үү ч ү жасаган же курулуш подрядчиктери курган м ү лк жумуш б ү тк ө р ү лг ө нд ө н кийин, мурда с ү йл ө ш ү лг ө н баада тапшырыкчыга ө тк ө р ү л ү п берил үү г ө тийиш.

2. Истиснаа келишиминин предмети болуп, ө нд ү р үү ч ү тапшырыкты макулдашылган баада сатууга макул болгон шартта, тапшырыкчынын талабына ылайык ө зг ө ч ө м ү н ө зд ө м ө л ө р ү бар жана ө нд ү р үү ч ү шартталган ө з ү нч ө л ө нт ү ш боюнча аткарууга макул болгон жа ң ы товарды же курулманы даярдоо саналат.

3. Жарыш истиснаа келишими эки ө з ү нч ө истиснаа келишиминин негизинде колдонулат, аларга ылайык, бир эле жак биринчи учурда — бер үү ч ү катары катыша алат, тапшырыкчы менен т ө л өө жана бер үү тууралуу келишим т ү з ө алат, экинчи учурда — сатып алуучу катары катыша алат жана биринчи истиснаа келишиминин алкагында ө з ү н ү н тапшырыкчыга карата конкретт үү милдеттенмелерин аткаруу ү ч ү н даярдоочу, курулуш подрядчиги менен башка келишимди т ү з ө алат.

738-36-статья. Истиснаа келишиминин жана жарыш истиснаа келишиминин тараптары

1. Истиснаа келишиминин жана жарыш истиснаа келишиминин тараптары болуп тапшырыкчы/сатып алуучу, бер үү ч ү жана ө нд ү р үү ч ү (курулуш уюму) саналат.

2. Тараптар катары кайсы болбосун юридикалык же жеке жак чыга алат.

738-37-статья. Истиснаа келишими жана жарыш истиснаа келишими боюнча б ү т ү мд ө рд ү т ү з үү г ө карата талаптар

1. Истиснаа жана жарыш истиснаа келишимдери жазуу ж ү з ү нд ө т ү з ү л ө т.

2. Истиснаа келишими тапшырыкчынын табыштамасынын негизинде т ү з ү л ө т. Товар бер үү ч ү берилген финансылык документтердин негизинде м ү лкт ү н тапшырыкчысынын т ө л өө г ө жарамдуулугун баалоону ж ү з ө г ө ашырууга милдетт үү .

3. Истиснаа келишиминде анын башка тарабы болуп саналган тапшырыкчыга кийин сатуу ү ч ү н истиснаа келишиминин предметин ушул келишимдин тарабынын менчигине сатып алуу каралууга тийиш.

Истиснаа келишиминин предмети сатуучунун иш ж ү з ү нд ө г ү ээлигине ө тк ө нг ө чейин аны тапшырыкчыга сатууга жол берилбейт. Истиснаа келишиминин тарабы м ү лкт ү тапшырыкчынын табыштамасы боюнча сатып алууда ө з ү н ү н агенти катары катышууга ыйгарым укукту тапшырыкчыга бере алат. Мында агенттик келишим истиснаа келишиминен ө з ү нч ө т ү з ү л ө т.

4. Истиснаа келишиминде келишимдин предметинин баасы, аны бер үү н ү н датасы жана ыктары, колдонулуучу ресурстар (эгерде келишимде башкача каралбаса, ө зд ү к ресурстар же келишимди т ү зг ө нг ө чейин иштеген башка жактар ө нд ү рг ө н товарларды тартуу менен), ошондой эле башка шарттар к ө рс ө т ү л ө т.

5. Истиснаа келишими т ү з ү лг ө нд ө н кийин тараптардын келиш үү с ү боюнча ө нд ү р ү ш же курулуш ү ч ү н мурда макулдашылган ө з ү нч ө л ө нт ү шк ө ө зг ө рт үү л ө рд ү киргиз үү г ө , ошондой эле баасы тийишт үү т ү рд ө коррекциялана турган жана жа ң ы талаптардын аткарылышы ү ч ү н негизделген тийишт үү убакыт бериле турган шартта кошумча талаптарды киргиз үү г ө жол берилет.

738-38-статья. Истиснаа келишиминин баасы жана эсептеш үү тартиби

1. Истиснаа келишими т ү з ү лг ө нг ө чейин бааны аныктоо боюнча бардык сунуштар каралат.

Истиснаа келишиминин предметинин баасы ушул келишим т ү з ү лг ө н учурга карата аныкталат жана акчалай же материалдык каражаттар т ү р ү нд ө т ө л ө н ү ш ү м ү мк ү н.

2. Б ү т ү м боюнча эсептеш үү л ө р м өө н ө тт ү кийинкиге жылдыруунун негизинде же келишимде каралган м өө н ө тт ү н ичинде б ө л ү п т ө л өө менен ж ү з ө г ө ашырылышы м ү мк ү н же болбосо, эгерде келишимдин предметин бер үү этап менен ж ү рг ү з ү лс ө , сумманын б ө л ү г ү токтоосуз т ө л ө н ү ш ү м ү мк ү н, ал эми калган б ө л ү г ү бер үү н ү н же жумуштарды аткаруунун этаптарына жараша б ө л ү п т ө л ө н ө т.

3. Т ө л өө м өө н ө т ү н узартуу ү ч ү н т ө л ө м алууга тыюу салынат. Истиснаа келишиминде каралбаса да, алдын ала т ө л ө м ү ч ү н же ң илдик бер үү г ө жол коюлат.

4. Истиснаа келишиминин предметин сатуу боюнча чыгымдарды тапшырыкчы тартат.

738-39-статья. Истиснаа келишиминин жана жарыш истиснаа келишиминин ө зг ө ч ө л ү кт ө р ү

1. Ө нд ү р үү ч ү банкрот болгон учурда, сатып алуучу сарпталган материалдардын наркынын б ө л ү г ү н т ө л ө п берген шартта, сатып алуучу б ү тк ө р ү л ө элек ө нд ү р ү шк ө карата артыкчылыктуу укукка ээ болот.

2. Истиснаа келишиминде анын предмети болуп саналган курулмалардын кайсы болбосун м ү ч ү л ү шт ү г ү же аларды техникалык тейл өө ү ч ү н ө нд ү р үү ч ү жоопкерчилик тарта турган м өө н ө т белгилениши м ү мк ү н.

3. Кыймылсыз м ү лк объекттерин куруу истиснаа келишиминин предмети болуп саналган учурда тараптар т ү пк ү сатып алуучуга же подрядчыга таандык болушу м ү мк ү н объекттин курулушу ж ү з ө г ө ашырыла турган жер тилкесин аныктоого тийиш.

4. Тапшырыкчыга таандык жерде имараттар же коммуналдык курулмалар курулган учурда, эгерде ө нд ү р үү ч ү истиснаа келишиминин шарттарын аткарбаса же белгиленген убакыт ичинде жумушту б ү тк ө р ө албаса, курулушту финансылоо ө нд ү р үү ч ү г ө ж ү кт ө л ө т, бул жобо ө нд ү р үү ч ү ишти токтоткон учурдан баштап к ү ч ү н ө кирет.

5. Эгерде подрядчы ө з милдеттенмесин аткарууну уланта албаган абалда болсо, тапшырыкчы (жер ээси) дээрлик даяр болуп калган б ү тк ө р ү лб ө г ө н курулушту же коммуналдык курулманы подрядчыга т ө л ө п бербестен ө з менчигине алууга укуксуз болот.

Эгерде истиснаа келишиминин талаптары подрядчынын к ү н өө с ү боюнча аткарылбаса, ташпырыкчы курулган курулманын т ө л ө нг ө н наркын гана ала алат жана курулуштук подрядчы т ү пк ү сатып алуучу тарткан иш ж ү з ү нд ө г ү чыгымдардын суммасын ага т ө л ө п бериши керек.

Эгерде истиснаа келишиминин аткарылбоосу тапшырыкчынын укук ченемсиз аракеттерине байланышса, подрядчы б ү тк ө р ү лг ө н жумуштун наркына барабар сумманы жана кайсы бир чыгашалар жана зыяндар ү ч ү н компенсацияларды алууга укуктуу болот.

Эгерде истиснаа келишиминин аткарылбоосу ушул келишимдин тараптарынын бирине да тиешеси болбогон себептерге байланышса, т ү пк ү сатып алуучу тийишт үү жерде турган курулган курулмага гана укуктуу болот жана тараптардын бири да башка тарап тарткан чыгашаларды жана зыяндарды компенсациялоо ү ч ү н жоопкерчилик тартпайт.

6. Мыйзамдарга киргизилген ө зг ө рт үү истиснаа келишиминин предметинин наркынын к ө б ө й үү с ү н ө алып келгенде, кошумча сарптоолорду ташпырыкчы тартат.

7. Истиснаа келишиминин аткарылышын к ө з ө м ө лд өө боюнча чыгымдар, эгерде бул келишимде башкача каралбаса, тапшырыкчыга ж ү кт ө л ө т.

8. Эгерде истиснаа келишиминин предмети т ү пк ү сатып алуучуга же болбосо ал дайындаган жакка ө тк ө р ү л ү п берилсе жана т ү пк ү сатып алуучу истиснаа келишиминин предметин толук контролдоону ж ү з ө г ө ашыра алса, ө нд ү р үү ч ү милдеттенмеден бошотулат.

9. Банк катышкан истиснаа келишими жана жарыш истиснаа келишими боюнча б ү т ү мд ө рд ү н ө зг ө ч ө л ү кт ө р ү Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгилениши м ү мк ү н.

738-40-статья. Истиснаа келишиминин жана жарыш истиснаа келишиминин предметин тапшыруунун жана кабыл алуунун шарттары

1. Истиснаа келишими боюнча м ү лк м өө н ө т ү нд ө даярдалууга жана келишимде белгиленген талаптарга ылайык кел үү г ө тийиш. Даярдалган жана жеткирилген м ү лк даярдоочу тарабынан тапшырылышы керек, ал эми тапшырыкчы аны кабыл алууга милдетт үү .

Эгерде истиснаа келишиминин предметинин абалы келишимде к ө рс ө т ү лг ө н талаптарга ылайык келбесе, тапшырыкчы аны кабыл алуудан баш тартууга же бааны ө зг ө рт үү м ү мк ү нд ү г ү менен аны кабыл алууга укуктуу, бул болсо истиснаа келишими канааттандырарлык т ү рд ө аткарылгандыгын билдирет.

2. Тапшырыкчы даярдалган м ү лкт ө н негизсиз т ү рд ө баш тарткан учурда бул м ү лк ө нд ү р үү ч ү н ү н ээлигинде калат жана ө нд ү р үү ч ү мындай учурда, эгерде истиснаа келишиминин предметине тийишт үү чыгашалар жана зыяндар ө нд ү р үү ч ү н ү н кайдыгер мамилесинин же укук ченемсиз аракеттеринин натыйжасы болуп саналбаса, ө нд ү р үү ч ү мындай чыгашалар жана зыяндар ү ч ү н жоопкерчилик тартпайт. Тапшырыкчы истиснаа келишиминин предметинин сакталышы боюнча чыгымдарды тартат.

3. Истиснаа келишиминин предмети т ү пк ү сатып алуучунун иш ж ү з ү нд ө г ү ээлигине ө тк ө р ү л ү п берилген учурдан тартып аны бер үү ж ү з ө г ө ашырылды деп эсептелет. Истиснаа келишиминин предмети сатып алуучуга ө тк ө р ү л ү п берилген учурдан тартып, ө нд ү р үү ч ү н ү н кайдыгер мамилеси же укук ченемсиз аракеттери болгондугун далилд өө с ү з эле, истиснаа келишиминин предмети кийин дуушар болуучу кайсы болбосун чыгашаларга же зыян тартууларга сатып алуучу жоопкерчилик тартат.

§ 8. Кепилдик ж ө н ү нд ө келишим

738-41-статья. Кепилдик ж ө н ү нд ө келишимдин жалпы жоболору

1. Кепилдик ж ө н ү нд ө келишим (милдеттенмелердин аткарылышын камсыз кылуу ж ө н ү нд ө б ү т ү мд ө р) боюнча бир тарап башка тараптын алдында ү ч ү нч ү тараптын милдеттенмелери боюнча кепил катары чыгат. Милдеттенмелердин аткарылышы бир эле убакта бир нече ыкма менен камсыз кылынышы м ү мк ү н.

2. Т ө л өө г ө жарамдуулугуна шек жаратпаган кынтыксыз аброю бар кайсы болбосун жеке же юридикалык жак кепил катары чыга алат.

Банк кардардын негизги карыздын суммасындагы финансылык милдеттенмелери боюнча кепилдикти кардардын негизги карызды банкка т ө л ө п беришинин шарты менен бер үү г ө укуктуу. Банк тендерге катышууга кепилдиктерди бер үү г ө укуктуу.

738-42-статья. Кепилдик ж ө н ү нд ө келишимди т ү з үү г ө карата талаптар

1. Кепилдик ж ө н ү нд ө келишим жазуу ж ү з ү нд ө т ү з ү л ө т жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда нотариаттык к ү б ө л ө нд ү р ү л үү г ө жатат.

2. Кепилдик ж ө н ү нд ө келишимде анын колдонуу м өө н ө т ү , кепилдик бериле турган сумма белгиленет.

3. Кепилдик ж ө н ү нд ө келишимдин жараксыздыгы негизги милдеттенменин жараксыздыгына алып келбейт. Негизги милдеттенменин жараксыздыгы кепилдик ж ө н ү нд ө келишимдин жараксыздыгына алып келет.

738-43-статья. Кепилдик ж ө н ү нд ө келишимдин шарттары

1. Кепил, эгерде келишимде башкача каралбаса, кардардын негизги карыздын суммасындагы финансылык милдеттенмелери боюнча кепилдикти кардардын негизги карызды банкка т ө л ө п беришинин шарты менен берет.

2. Кредит бер үү ч ү карыздын суммасын карызкордон да, кепилден да талап кылууга укуктуу. Эгерде кредит бер үү ч ү карызкорду карызды т ө л өө д ө н бошотсо, кепил да карызды т ө л өө боюнча милдеттенмеден бошотулган болот.

Кепилди финансылык жоопкерчиликтен бошотуу карыз алуучунун карызды т ө л өө д ө н бошотулушуна алып келбейт.

3. Кепил карызды т ө л ө г ө н учурда, карызкор т ө л ө нг ө н сумманы, банктык кепилдикти бергендиги ү ч ү н сыйакыны жана тараптардын макулдашуусунда каралган шарттарга ылайык, кепилдин башка комиссияларын кепилге т ө л ө п берет.

738-44-статья. Кепилдик ж ө н ү нд ө келишим боюнча чект өө л ө р

1. Мудараба келишиминин же мушарака келишиминин катышуучусу болуп саналган банк чет ө лк ө л ү к валюталардын курсунун ө зг ө р үү с ү н кепилд өө г ө укугу жок.

2. Кепилдик каттарды проценттик карызды же тыюу салынган б ү т ү мд ө рд ү т ү з үү ү ч ү н пайдалана турган арыз ээсинин пайдасына кепилдик каттарды бер үү г ө уруксат берилбейт.

3. Ү ч ү нч ү тарапка (мударибден же инвестициялык агенттен башка) ыктыярчылык милдеттенме алууга уруксат берилет, бул милдеттенмеде, кепилдик мудараба финансылык контрактына же инвестициялык агенттиктин контрактына эч кандай байланышпаган шартта, милдеттенме берилген тараптын инвестициялык жоготууларын т ө л ө п бер үү милдети тастыкталат.

738-45-статья. Милдеттенмелерди аткаруудан бошотуу

Б ү т ү мд ү н тараптарынын биринин келишимдин ү ч ү нч ү жактан кепилдик формасындагы камсыз кылууну бер үү ж ө н ү нд ө шарттарын аткарбоосу башка тарапка келишимди бузуу укугун берет.

738-46-статья. М ү лкт ү к ү р өө г ө коюу кепилдиктин ыкмасы катары

1. М ү лкт ү к ү р өө г ө коюу милдеттенмелерди аткаруунун кепилдиги болуп саналат. К ү р өө коюучунун менчигинде турган м ү лк к ү р өө боло алат, эгерде тараптар ортосундагы келишимде башкача каралбаса, к ү р өө коюучу аны теск өө г ө укуктуу болот. М ү лкт ү к ү р өө г ө коюуда к ү р өө ж ө н ү нд ө тиешел үү келишим т ү з ү л ө т. К ү р өө ж ө н ү нд ө келишимдин шарттары, к ү р өө г ө коюлган актив кредит бер үү ч ү н ү н ээлигинде турбаса да, к ү р өө коюучу ү ч ү н милдетт үү болуп саналат.

2. К ү р өө г ө коюлган м ү лкт ү сатуудан алынган суммадан зарыл сумманы кредит бер үү ч ү н ү н алуусу ү ч ү н (эгерде карызкор карызын т ө л ө й албаса же карызды т ө л өө д ө н баш тартса), к ү р өө г ө коюлган м ү лкт ү сотко кайрылуусуз эле сатууга кредит бер үү ч ү н ү н укугу к ү р өө ж ө н ү нд ө келишимде каралышы м ү мк ү н.

3. К ү р өө ж ө н ү нд ө келишимди бир тараптуу ажыратууга жол берилбейт. К ү р өө коюучунун же к ү р өө кармоочунун каза болушу же жоюлушу к ү р өө келишимин ажыратуу ү ч ү н негиз болуп саналбайт.

4. М ү лк буга чейин к ү р өө г ө коюлгандыгы тууралуу кийинки к ү р өө кармоочуну талаптагыдай кабардар кылуу шартында, бир эле м ү лк бирден к ө п милдеттенмени камсыздоо ү ч ү н к ү р өө катары берилиши м ү мк ү н.

738-47-статья. К ү р өө г ө коюлган м ү лкт ү карызды т ө л өө максатында сатуу

1. Карызкор карызды т ө л өө боюнча ө з милдеттенмелерин аткарууга жарамсыз болгон учурда к ү р өө н ү н предмети сатылышы м ү мк ү н.

2. К ү р өө коюучу к ү р өө г ө коюлган м ү лкт ү карызкордун карызын т ө л өө жолу менен ө з ү н ө кайтарып алуунун артыкчылыктуу укугуна ээ болот.

3. К ү р өө коюучу (карызкор) к ү р өө г ө коюлган м ү лкт ү н документтерине, сакталышына жана сатылышына байланышкан бардык чыгымдардын т ө л ө н ү ш ү ү ч ү н толук жоопкерчилик тартат.

4. Калган т ө л ө мд ө рд ү н б ө л ү п т ө л ө н ү ш ү н камсыз кылуу ү ч ү н, сатуучу сатып алуучудан сатылган м ү лкт ү к ү р өө катары сактоо укугун ала алат. Бир жолку т ө л өө н ү н негизинде сатылган м ү лкт ү бул м ү лк ү ч ү н т ө л ө мд ү сатуучу алганга чейин аны ө з ээлигинде калтырууга да сатуучуга уруксат берилет.

5. Кредит бер үү ч ү (к ү р өө кармоочу) карызкорду т ө л өө д ө н бошотуу шарты менен б ө л ү п т ө л өө г ө макул болгон учурларды кошпогондо, карыз толук т ө л ө нг ө нг ө чейин анын коюлган к ү р өө г ө карата укугу болот. Эгерде келишимде бул тууралуу каралбаса, кредит бер үү ч ү карыз т ө л ө н ү п б ү тк ө нд ө н кийин к ү р өө н ү башка камсыз кылынбаган карыздарды камсыз кылуу катары кармап турууга укуктуу эмес.

6. К ү р өө г ө коюлган м ү лкт ү пайдаланууга к ү р өө коюучуга к ү р өө кармоочунун макулдугу менен уруксат берилет.

738-48-статья. Кепилдик бергендик ү ч ү н т ө л ө м

1. Кепилдик ж ө н ү нд ө келишимде кепилдик бергендик ү ч ү н т ө л ө мд ү алуу каралышы м ү мк ү н. Кепилдик катты бергендик ү ч ү н комиссиялык жыйымдар ушундай кызмат к ө рс ө т үү л ө р ү ч ү н адатта алынуучу жыйымдардан ашпоого тийиш.

2. Документт үү аккредитивди бергендик ү ч ү н чыгымдарды кардар т ө л ө йт. Банк да к ө рс ө тк ө н кызматтары ү ч ү н т ө л ө м ала алат.

3. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында кепилдиктерди бер үү г ө карата кошумча талаптар белгилениши м ү мк ү н.

§ 9. Салам келишими

738-49-статья. Салам келишими боюнча жалпы жоболор

1. Салам келишими боюнча бир тарап (сатуучу) келечекте, шартталган м өө н ө тт ө башка тарапка товарды бер үү г ө милдеттенет, ал эми сатып алуучу салам келишими т ү з үү учурунда бул товарды т ө л өө г ө жана аны келечекте кабыл алууга милдеттенет. Бул б ү т ү мд ө баа капитал катары каралат.

2. Жарыш салам келишими — бул, ө з ү нч ө эки келишимди камтыган келишим. Биринчи келишимде бир тарап сатып алуучу катары чыгат жана белгил үү бир товарды сатып алуу, андан кийин аны бер үү жана келишимге кол койгондо т ө л ө мд ү ж ү з ө г ө ашыруу ж ө н ү нд ө тапшырыкчы менен келишим т ү з ө т. Экинчи келишимге ылайык, бул тарап биринчи келишимде к ө рс ө т ү лг ө н ошол эле товарды, ошондой эле санда жана ошол эле датада, экинчи келишимге кол коюу учурунда товардын наркын т ө л ө г ө н башка тапшырыкчыга сатат.

3. Ушул параграфтын жоболору жарыш салам келишимине карата да колдонулат.

738-50-статья. Салам келишиминин предмети

1. Чет ө лк ө л ү к валюталарды, баалуу металлдарды (алтын, к ү м ү ш ж.б.) кошпогондо, таразага тартууга, чен өө г ө же эсепт өө г ө боло турган товарлар жана башка м ү лк салам келишиминин предмети боло алат.

2. Товарлар кайсы бир б ү д ө м ү кт ү кт ү четке каккан ө з ү нч ө л ө н ү шт ү т ү з үү г ө м ү мк ү нд ү к берген т ү рд ө болушу керек, алардын ө з ү нч ө л ө н ү шк ө туура келиши ү ч ү н жоопкерчилик сатуучуга ж ү кт ө л ө т.

3. Товарлар кабыл алынган практикага жана эксперттердин корутундуларына ылайык конкретт үү аныкталууга тийиш.

4. Келишим т ү з ү л ү п жатканда товарлар бар болууга тийиш.

5. Карызды салам келишими боюнча капитал катары колдонууга жол берилбейт.

738-51-статья. Салам келишимин т ү з үү г ө карата талаптар

1. Салам келишими жазуу ж ү з ү нд ө т ү з ү л ө т жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда нотариалдык к ү б ө л ө нд ү р ү л үү г ө жатат.

2. Салам келишими боюнча б ү т ү мд ө рд ү ж ү з ө г ө ашыруу ү ч ү н алдын алуучу келишимдер т ү з ү л ү ш ү м ү мк ү н, алардын алкагында колдонуудагы м өө н ө тт ө р ү н к ө рс ө т үү менен ө з ү нч ө келишимдер т ү з ү л ү ш ү ыктымал.

3. Алдын алуучу келишимдерде салам келишиминин алкагы жана тараптардын товарларды сатып алууну жана сатууну ж ү з ө г ө ашыруу ниеттери, ошондой эле товарлардын саны жана ө з ү нч ө л ө н ү ш ү , аларды жеткир үү ыктары, баасын аныктоо ү ч ү н негиздер жана т ө л өө методу, милдеттенмелердин (кепилдиктердин) аткарылышын камсыз кылуу жана башка шарттар аныкталат.

738-52-статья. Салам келишими боюнча т ө л өө

1. Товарды т ө л өө токтоосуз т ү рд ө , салам келишимин т ү з үү учурунда т ө л ө н ө т. Ө зг ө ч ө учурларда, т ө л өө ү ч к ү нд ө н ашпаган м өө н ө тк ө кийинкиге жылдырылышы м ү мк ү н. Кийинкиге жылдыруу, кечиктир үү н ү н мезгили т ү рд ү к белгилер менен аныкталган товарларды жеткир үү н ү н мезгилине барабар болбогон же андан ашпаган шартта, салам келишиминин аткарылышына таасирин тийгиз үү г ө тийиш эмес.

2. Салам келишими боюнча товардын баасын т ө л өө н ү н ордуна аны т ү рд ү к белгилер менен аныкталган башка товарга алмаштырууга жол берилет. Бул учурда, алмаштырылуучу товардын сорту, т ү р ү , ө з ү нч ө л ө н ү ш ү жана саны белгилениши керек.

738-53-статья. Салам келишими боюнча беримдер (поставкалар)

1. Салам келишиминде беримдин м өө н ө т ү , ыкмасы жана орду аныкталат.

2. Сатуучу белгиленген к ү нд ө , салам келишиминин шарттарына жараша, товардын с ү йл ө ш ү лг ө н ө з ү нч ө л ө н ү шт ө р ү н ө ылайык жана с ү йл ө ш ү лг ө н санда сатып алуучуга жеткир үү г ө милдетт үү . Сатып алуучу, экинчи тараптан, эгерде товар келишимде каралган талаптарга жооп берсе, товарды кабыл алууга тийиш.

3. Товарлар тараптардын макулдугу боюнча м өө н ө т ү н ө н мурда жеткирилиши м ү мк ү н.

4. Эгерде сатуучу келишимдик ө з ү нч ө л ө н ү шт ө рг ө ылайык талап кылынган товарга караганда жогорку сапаттагы товарды сунуштаса жана жогорку сапат ү ч ү н жогорураак бааны талап кылбаса, сатып алуучу товарды кабыл алууга тийиш. Бул эреже салам келишиминде каралган товардык сыпаттама (кыйла т ө м ө н сапаттык ө з ү нч ө л ө н ү шт ө р менен) олуттуу шарт болуп саналбаган учурда гана колдонулат.

5. Эгерде жеткирилген товардын сапаты келишимдик ө з ү нч ө л ө н ү шт ө рг ө ылайык талап кылынган товардыкына караганда т ө м ө н болсо, сатып алуучу бул товардан баш тартууга же болбосо аны ошол абалында кабыл алууга укуктуу. Товар кабыл алынган учурда тараптар мындай товарды баасын т ө м ө нд ө т үү менен кабыл алуу тууралуу келишимге келе алат.

738-54-статья. Салам келишимин ө зг ө рт үү жана бузуу

1. Сатуучу ө з милдеттенмесин аткара албаган же белгиленген к ү нд ө сатуучуда товардын баары же б ө л ү г ү бар болбосо, сатып алуучу т ө м ө нд ө г ү л ө рг ө укуктуу:

1) товарды бер үү н ү н м өө н ө т ү н кийинкиге жылдырууга жана товарды бер үү н ү н башка датасын белгил өө г ө ;

2) салам келишимин бузууга жана т ө л ө нг ө н каражаттарды жана ү ст ө к т ө л ө мд ү ө нд ү р ү п алууга. Ү ст ө к т ө л ө м боюнча суммалар сатып алуучунун кирешеси катары чегерилиши м ү мк ү н эмес жана кайрымдуулук максаттарына багытталууга жатат.

2. Тараптар товарды башка товарга алмаштырууну макулдашууга укуктуу.

738-55-статья. Салам келишими боюнча чект өө л ө р

1. Товарларды жеткир үү н ү кечиктиргендик ү ч ү н финансылык санкциялар каралган эскертмелерди салам келишимине кошууга жол берилбейт.

2. Биринчи салам келишими боюнча милдеттенмесин аткаруу жана товарларды жеткир үү ү ч ү н сатуучу ушул салам келишиминде каралгандай ө з ү нч ө л ө н ү шт ө г ү товарларды сатып алууга ү ч ү нч ү жак менен ө з ү нч ө салам келишимин т ү з үү г ө укуктуу.

3. Салам келишиминин негизинде сатылып алынган, сыпаттамасы биринчи салам келишиминин жардамы менен сатып алуу болжолдонгон товарлардын сыпаттамасына туура келген товарларды сатуу максатында, сатып алуучу ү ч ү нч ү жак менен ө з ү нч ө жарыш салам келишимин т ү з үү г ө укуктуу.

4. Тараптарга салам келишими боюнча ө зд ө р ү н ү н милдеттенмелерин ушул статьянын 2 жана 3-пункттарында к ө рс ө т ү лг ө н милдеттенмелерге байланыштырууга жол берилбейт.

Эки салам келишими боюнча милдеттенмелер жана укуктар ө з- ө з ү нч ө болууга тийиш. Биринчи салам келишими боюнча милдеттенмелер бузулган учурда башка тараптын (жабырлануучу тараптын) бул зыянды же чыгашаларды биринчи тарап жарыш салам келишимин т ү зг ө н тарапка байланыштырууга укугу жок.

5. Салам келишиминен келип чыгуучу карыздык милдеттенмелер боюнча облигацияларды чыгарууга тыюу салынат.

§ 10. Ишенилген (вади’айад амана) жана кепилденген (вади’айад дамана) сактоо келишимдери

738-56-статья. Ишенилген сактоо келишими

1. Ишенилген сактоо келишиминде бир тарап (сактоочу) ага башка тарап (кардар) берген акча каражаттарын же башка баалуулуктарды сактоого, тескебей туруп кардардын ушул баалуулуктарларга карата тапшырмаларын бул баалуулуктарды тескебестен аткарууга милдеттенет.

2. Ишенилген сактоо келишими акы т ө л ө нм ө болуп саналат.

3. Тиешел үү лицензиясы бар банк ишенилген сактоо келишими боюнча кызмат к ө рс ө т үү л ө рд ү акча каражаттарын же баалуулуктарды банктык сейфтерде (уюкчаларда) сактоо т ү р ү нд ө ж ү рг ү з ө т.

738-57-статья. Кепилденген сактоо келишими

1. Кепилденген сактоо келишими боюнча тиешел үү лицензиясы бар банк кардардан акча каражаттарын кабыл алат жана аларды пайда алуу максатында тескейт.

2. Кепилденген сактоо келишими боюнча кызмат к ө рс ө т үү л ө рд ү банк салымдар боюнча эсептерди ачуу жана аларды тейл өө аркылуу ж ү рг ү з ө т.

3. Кепилденген сактоо келишими боюнча тартылган каражаттарды жайгаштыруудан алынган пайдадан банк ө з ыктыяры боюнча кардарга сый акы (хиба) т ө л ө ш ү м ү мк ү н.

4. Банк кардарга берил үү ч ү сый акыларды т ө л өө н ү н тартибин, ө лч ө м ү н жана эрежелерин белгил өө г ө укуктуу.

5. Банк кардарга сый акыны акчалай да, мыйзамда тыюу салынбаган башка формада да т ө л өө г ө укуктуу.».

9) 36-глава т ө м ө нк ү д ө й редакцияда баяндалсын:

«36-глава. Банктык салым

749-статья. Банктык салым т ү ш ү н ү г ү

1. Банктык салым (депозит) — бул, белгил үү бир м өө н ө тк ө же болбосо талап кылганга чейин же болбосо т ү з ү лг ө н келишимде аныкталган белгил үү бир жагдай (учур) келип чыкканга (келип чыкпаганга) чейин сактоо жана киреше алуу максатында жеке же юридикалык жактар банкка салган улуттук валютадагы же чет ө лк ө л ү к валютадагы акча каражаттары.

2. Банктык салым келишимин т ү з ү п жатканда банк кардардын акча каражаттарын эсепке киргиз үү ү ч ү н ага банктык эсеп ачууга милдетт үү .

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, салымдар менен ишт өө н ү н тартибин ж ө нг ө салуучу ченемдик укуктук актыларды чыгарат.

750-статья. Акча каражаттарын салымдарга тартуу укугу

1. Салымдарды тартуу укугу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы берген лицензиянын негизинде иш ж ү рг ү з үү ч ү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тиешел үү лицензиясын алган банктарда банктык салымдарды коргоонун системасына катышуучу банктарга гана, Улуттук банк белгилеген чект өө л ө рд ү эсепке алуу менен таандык болот. Банктар салымдардын сакталышын жана салым салуучулардын алдында ө зд ө р ү н ү н милдеттенмелеринин ө з убагында аткарылышын камсыз кылат.

Ушул статьянын 1-б ө л ү г ү н ү н биринчи абзацында к ө рс ө т ү лг ө н ыйгарым укуктуу жактарга кирбеген кайсы болбосун башка юридикалык жана жеке жактар кайсы формада болбосун туруктуу негизде, анын ичинде ачык т ү рд ө тартуу жолу менен, м өө н ө тт үү л ү к, кайтарымдуулук жана т ө л ө мд үү л ү к шарттарында акча каражаттарын тартууга укуксуз болот.

Бул тыюу салууну бузгандык ү ч ү н Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жоопкерчилик келип чыгат.

2. Салымдарга акча каражаттарын тартуу банктык салым келишими менен жол-жоболоштурулат.

3. Салым салуучудан салым салымдарды кабыл алууга укугу жок жак тарабынан же белгиленген тартипти бузуу менен кабыл алынган учурда, салым салуучу салымдын суммасын токтоосуз кайра бер үү н ү , ошондой эле салымга карата ушул Кодекстин 360-статьясында каралган проценттерди т ө л өө н ү жана салым салуучуга келтирилген бардык чыгашаларды проценттердин суммасынан тышкары т ө л өө н ү талап кыла алат. Эгерде мындай жак салым салуучунун акча каражаттарын банктык салым келишиминин шарттарында кабыл алса, бул келишим жараксыз болуп саналат.

4. Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарында башкача белгиленбесе, ушул статьянын 3-пунктунда каралган натыйжалар т ө м ө нк ү д ө й учурларда да колдонулат:

1) жарандардын жана юридикалык жактардын акча каражаттарын салымга вексель же салым кармоочулардын алгачкы эле талап боюнча алуу м ү мк ү нч ү л ү г ү н жокко чыгаруучу башка баалуу кагаздарга алмаштыруу иретинде тартууда жана салым салуучунун ушул главанын эрежелеринде каралган башка укуктарын ж ү з ө г ө ашырууда;

2) чыгарылышы мыйзамсыз деп таанылган акцияларды жана башка баалуу кагаздарды граждандарга жана юридикалык жактарга сатуу жолу менен алардын акча каражаттарын тартууда.

751-статья. Банктык салым келишими

1. Банктык салым келишими боюнча, салым салуучудан келип т ү шк ө н же ал ү ч ү н келип т ү шк ө н акчалай сумманы (салымды) кабыл алган банк салым салуучуга ушул сумманы жана ага карата проценттерди же башкача формадагы кирешени келишимде каралган шарттарда жана тартипте т ө л ө п бер үү г ө милдеттенет.

Салымдын суммасы банкка келип т ү шк ө н к ү нд ө н тартып банктык салым келишими т ү з ү лд ү деп эсептелет.

2. Жаран салым салуучу болуп саналган банктык салым келишими ачык келишим болуп саналат.

752-статья. Банктык салым келишиминин формасы

1. Банктык салым келишими жазуу ж ү з ү нд ө т ү з ү л үү г ө тийиш.

Эгерде салымдын салынгандыгы сактык китепчеси, сактык же депозиттик сертификаттар же болбосо банк салым салуучуга берген, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын ушундай документтер ү ч ү н каралган талаптарына жооп берген документтери менен ырасталса, банктык салым келишиминин жазуу ж ү з ү нд ө г ү формасы сакталды деп эсептелет.

2. Банктык салым келишиминин жазуу ж ү з ү нд ө г ү формасын сактабоо бул келишимдин жараксыздыгына алып келет. Мындай келишим арзыбас келишим болуп саналат.

753-статья. Салымдардын т ү рл ө р ү

1. Банктык салым келишими т ө м ө нк ү д ө й т ү рл ө рд ө болушу м ү мк ү н:

1) талап кылууга чейинки банктык салым келишими;

2) м өө н ө тт үү банктык салым келишими;

3) кайтарып алуунун башка шарттарындагы салым келишими.

2. Талап кылууга чейинки банктык салым келишими деп банк салымды салым салуучунун алгачкы талабы боюнча кайтарып бер үү г ө жана ал боюнча чегерилген проценттерди т ө л ө п бер үү г ө милдетт үү болгон келишим т ү ш ү н ү л ө т.

Келишимдин салымды алгачкы талап боюнча алуу укугунан баш тартуу ж ө н ү нд ө г ү шарты жараксыз болот.

3. М өө н ө тт үү банктык салым келишими деп банк салымды келишимде к ө рс ө т ү лг ө н м өө н ө т б ү тк ө нд ө н кийин кайтарып бер үү г ө жана ал боюнча чегерилген проценттерди т ө л ө п бер үү г ө милдетт үү болгон келишим т ү ш ү н ү л ө т.

4. Кайтарып алуунун башка шарттарындагы салым келишими деп банк т ү з ү лг ө н келишимде аныкталган жагдайлар (учурлар) келип чыкканда (же келип чыкпаганда) салымды кайтарып бер үү г ө жана ал боюнча чегерилген проценттерди т ө л ө п бер үү г ө милдетт үү болгон келишим т ү ш ү н ү л ө т.

5. Салым салуучу м өө н ө тт үү салымдын суммасын — к ө рс ө т ү лг ө н м өө н ө т б ү тк ө нд ө же болбосо кайтарып алуунун башка шарттарындагы салымдын суммасын — келишимде каралган жагдайлар келип чыкканда кайтарып бер үү н ү талап кылбаган учурда, эгерде келишимде башкача каралбаса, келишим талап кылууга чейинки салым шартында узартылды деп эсептелет.

753-1-статья. Жашы жете электердин салымдары

1. Он т ө рт жаштан он сегиз жашка чейинки курактагы жашы жете электер ата-энелеринин, асырап алуучуларынын жана камкорчуларынын макулдугусуз, ө з алдынча, ушул Кодекске жана Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарына ылайык банктарга салымдарды салууга жана аларды теск өө г ө укуктуу.

2. Ү ч ү нч ү жактар жашы жете электердин атына салымдарды салышы м ү мк ү н ( ү ч ү нч ү жактын пайдасына салым).

3. Он т ө рт жашка чейинки курактагы жашы жете электердин атына салынган салымды анын ата-энеси же мыйзамдуу ө к ү лд ө р ү тескейт.

754-статья. Салымга проценттер

1. Банк салым салуучуга салымдын суммасына проценттерди банктык салым келишиминде аныкталуучу ө лч ө мд ө т ө л ө п берет.

2. Эгерде банктык салым келишиминде башкача каралбаса, банк талап кылууга чейинки салымдарга проценттердин ө лч ө м ү н ө зг ө рт үү г ө укуктуу.

Эгерде банктык салым келишиминде башкача каралбаса, банк проценттердин ө лч ө м ү н азайткан учурда проценттердин жа ң ы ө лч ө м ү проценттердин азайганы тууралуу салым салуучуларга билдирилгенге чейин салынган салымдарга карата, тиешел үү билдир үү учурунан отуз к ү н ө тк ө нд ө н кийин колдонулат.

3. Келишимде белгиленген м өө н ө т б ү тк ө нд ө н кийин же болбосо келишимде каралган жагдайлар келип чыкканда бер үү шарттарында салынган салым боюнча проценттердин банктык салым келишиминде аныкталган ө лч ө м ү н банк бир тараптуу азайтышы м ү мк ү н эмес.

754-1-статья. Салым боюнча проценттерди чегер үү н ү н жана т ө л өө н ү н тартиби

1. Банктык салымдын суммасына проценттер салым банкка келип т ү шк ө н к ү нд ө н кийинки к ү нд ө н тартып салым аны салуучуга кайтарылган же болбосо салым башка негиздер боюнча аны салуучунун эсебинен алып салынган к ү нд ө н мурунку к ү нг ө чейин чегерилет.

2. Банктык салымдын суммасына проценттер салым салуучунун талап кылуусу боюнча ага ар бир ай же квартал б ү тк ө нд ө н кийин т ө л ө н ү п берилет, ал эми бул м өө н ө тт ө талап кылынбаган проценттер, эгерде банктык салым келишиминде башкача каралбаса, салымдын проценттер чегерил үү ч ү суммасына кошулат.

Салымды кайтарып бер үү д ө бардык чегерилген жана ошол учурга карата т ө л ө н ө элек проценттер т ө л ө н ү п берилет.

755-статья. Салымдын кайтарылып берилишин камсыз кылуу

1. Банк салымдын сакталышын жана анын салым салуучуга ө з убагында кайтарылып берилишин камсыз кылат. Банк салымды банктык салым келишиминин шарттарына ылайык кайтарып бер үү г ө милдетт үү . Келишимдин салымды алгачкы талап кылуу боюнча алуу укугунан баш тартуу тууралуу шарты жараксыз болот.

2. Кайсы т ү рд ө г ү болбосун банктык салым келишими боюнча, банк, кайтарылып бер үү н ү н келишимде каралган башка шарттарында салынган салымды (шарттуу салымды) кошпогондо, салымдын суммасын же анын б ө л ү г ү н салым салуучунун алгачкы талап кылуусу боюнча т ө л ө п бер үү г ө милдетт үү .

Салым салуучунун талабы боюнча м өө н ө тт үү салым м өө н ө т ү б ү тк ө нг ө чейин кайтарылып берилген учурларда салымдын суммасы салым салуучу кайрылган учурдан тартып 48 сааттын ичинде банк тарабынан берилет жана салым боюнча проценттер, эгерде келишимде башкача каралбаса, талап кылууга чейинки салымдар боюнча банк тарабынан т ө л ө н үү ч ү проценттердин ө лч ө м ү н ө туура келген ө лч ө мд ө т ө л ө н ү п берилет.

3. Салым салуучу м өө н ө тт үү салымдын суммасын — м өө н ө тт ү б ү тк ө нд ө н кийин же болбосо кайтарып бер үү н ү н башка шарттарында салынган салымдын суммасын — келишимде каралган жагдайлар келип чыкканда кайтарып бер үү н ү талап кылбаса, келишим, эгерде анда башкача каралбаса, салымдын м өө н ө т ү б ү тк ө н к ү нг ө карата колдонууда болгон талап кылуу боюнча т ө л ө н үү ч ү салымдын шарттарында узартылган болуп саналат.

4. Банк ө з ү кабыл алган салымдардын кайтарылып берилишин камсыз кылуу ү ч ү н колдонууга милдетт үү каражаттар жана ыктар «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жана банктык салым келишими менен аныкталат.

5. Банктык салым келишимин т ү з үү д ө банк салымдын кайтарылып берилиши Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык камсыз кылына тургандыгы тууралуу салым салуучуга маалымат бер үү г ө милдетт үү .

756-статья. Салым салуучунун эсебине ү ч ү нч ү жактар тарабынан акча каражаттарын салуу

Эгерде банктык салым келишиминде башкача каралбаса, салым салуучунун ысымына, анын салым боюнча эсеби ж ө н ү нд ө зарыл маалыматтарды к ө рс ө т үү менен ү ч ү нч ү жактардан банкка келип т ү шк ө н акча каражаттары анын салым боюнча эсебине чегерилет. Мында салым салуучу ө з ү н ү н салым боюнча эсеби ж ө н ү нд ө зарыл маалыматтарды ү ч ү нч ү жактарга бер үү менен, алардан акча каражаттарын алууга макулдугун билдире тургандыгы эске алынат.

757-статья. Ү ч ү нч ү жактын пайдасына салынган салым

1. Салым белгил үү бир ү ч ү нч ү жактын ысымына банкка салынышы м ү мк ү н. Эгерде банктык салым келишиминде башкача каралбаса, мындай жак салым салуучунун укуктарына негизделген алгачкы талабын банкка койгон же болбосо мындай укуктарды пайдалануу ниетин башка ык менен банкка билдирген учурдан тартып салым салуучунун укуктарына ээ болот.

Пайдасына салым салынып жаткан жарандын аты-ж ө н ү н же юридикалык жактын аталышын к ө рс ө т үү тиешел үү банктык салым келишиминин олуттуу шарты болуп саналат.

Келишим т ү з ү лг ө н учурга карата каза болгон жарандын же болбосо ушул учурга карата бар болбогон юридикалык жактын пайдасына т ү з ү лг ө н банктык салым келишими арзыбас келишим болот.

2. Ысымына салым салынган ү ч ү нч ү жак, эгерде банктык салым келишиминде башкача каралбаса, анын эсебине акча келип т ү шк ө н учурдан тартып салым салуучунун укугуна ээ болот.

3. Атына салым салынган ү ч ү нч ү жак андан баш тарткан учурларда банктык салым келишимин ү ч ү нч ү жактын ысымына т ү зг ө н жак салымды кайра бер үү н ү же ө з атына которууну талап кыла алат.

758-статья. Сактык китепчеси

1. Банк салым салуучунун талабы боюнча ага энчил үү сактык китепчесин бер үү г ө милдетт үү .

2. Салым боюнча эсепке акча каражаттарын салуу жана эсеп боюнча андан кийинки аракеттер сактык китепчеси менен ырасталат. Сактык китепчесинде к ө рс ө т ү лг ө н маалыматтар банктын жана салым салуучунун ортосундагы салым боюнча эсептеш үү л ө р ү ч ү н негиз болуп саналат.

3. Сактык китепчесинде банк тарабынан банктын жана анын тиешел үү филиалынын аталышы жана жайгашкан орду, салым боюнча эсептин номери, ошондой эле эсепке чегерилген акча каражаттарынын бардык суммалары, эсептен алып салынган акча каражаттарынын бардык суммалары жана банкка сактык китепчесин к ө рс ө т үү учурунда эсептеги акча каражаттарынын калдыгы к ө рс ө т ү л үү г ө жана ырасталууга тийиш.

4. Салымды бер үү , ал боюнча проценттерди т ө л өө жана салым салуучунун эсептеги акча каражаттарын башка жактардын эсебине которуу ж ө н ү нд ө тескемелерин аткаруу сактык китепчесин к ө рс ө тк ө нд ө банк тарабынан ж ү з ө г ө ашырылат.

5. Эгерде энчил үү сактык китепчеси жоголуп кетсе же к ө рс ө т үү ү ч ү н жараксыз абалга келсе, банк салым салуучунун ө т ү н ү ч ү боюнча ага жа ң ы сактык китепчесин берет.

759-статья. Сактык (депозиттик) сертификат

1. Сактык (депозиттик) сертификат банкка салынган салымдын суммасын жана белгиленген м өө н ө т б ү тк ө нд ө н кийин салымдын суммасын жана сертификатта шартталган проценттерди сертификатты берген банктан же анын кайсы болбосун филиалынан алууга карата салым салуучунун (сертификатты кармоочунун) укугун ырастаган баалуу кагаз болуп саналат.

2. Сактык (депозиттик) сертификаттар энчил үү болуп саналат.

3. Сактык (депозиттик) сертификатты т ө л ө мг ө м өө н ө т ү н ө н мурда к ө рс ө тк ө н учурда, банк тарабынан салымдын суммасы жана, эгерде сертификаттын шарттарында проценттердин башка ө лч ө м ү белгиленбесе, талап кылууга чейинки салымдар боюнча проценттер т ө л ө н ү п берилет.»;

10) 760-статьянын 1-пунктунда «же башка кредиттик мекеме (мындан ары — банк)» деген с ө зд ө р «, белгиленген тартипте берилген лицензияга ылайык тийишт үү укук берилген банк» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

11) 762-статьянын 2-пунктунун биринчи абзацында «мыйзамда жана ага ылайык белгиленген банк эрежелеринде» деген с ө зд ө р «банктык мыйзамдарда» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

12) 763-статьянын 1-пунктунда «мыйзамда, ага ылайык белгиленген банк эрежелеринде» деген с ө зд ө р «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларында» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

13) 764-статьяда «мыйзамда, аларга ылайык чыгарылган банк эрежелеринде» деген с ө зд ө р «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларында» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

14) 766-статьянын 2-пунктундагы «заем жана» деген с ө зд ө р алып салынсын;

а) 2-пункт т ө м ө нк ү д ө й редакцияда баяндалсын:

«2. Кардардын эсебиндеги акча каражаттарынын суммасы Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарында же банктык эсептин келишиминде каралган минималдуу ө лч ө мд ө н т ө м ө н болгон же келишимде белгиленген м өө н ө т ичинде кардардын эсебинде акча каражаттары болбогон же эсеп боюнча кардардын тескемеси менен операциялар ж ү рг ү з ү лб ө г ө н, ошондой эле мыйзамда каралган учурда, банк кардарды бир календардык ай мурда кабарландыруу менен банктык эсеп келишимин бир тараптуу тартипте буза алат.»;

б) 4-пункт т ө м ө нк ү д ө й мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

«Банк кардарга акча каражаттарынын калдыгын алуунун зарылдыгы тууралуу анын белгил үү акыркы дареги боюнча билдирет, ал эми кардар келбеген учурда акча каражаттарынын калдыгы системалык эсепте сакталат.»;

16) 37-глава т ө м ө нк ү д ө й мазмундагы 775-1-статья менен толукталсын:

«775-1-статья. Банктардын корреспонденттик жана башка эсептери

Ушул главанын нормалары, эгерде Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарында башкача каралбаса, банктардын корреспонденттик жана башка эсептерине карата колдонулат.»;

а) § 1 т ө м ө нк ү д ө й редакцияда баяндалсын:

«§ 1. Жалпы жоболор

775-2-статья. Эсептеш үү л ө рд ү уюштуруу

1. Банктар эсептеш үү л ө рд ү ушул Кодексте белгиленген формаларда жана Кыргыз Республикасынын т ө л ө м системасында каралган тартипте, ошондой эле, эгерде Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарына каршы келбесе, эл аралык банктык практикада кабыл алынган формаларда ж ү з ө г ө ашырат.

2. Улуттук банк банктардын жана т ө л ө м системасынын башка катышуучуларынын эсептеш үү операцияларын ж ө нг ө салуучу тиешел үү ченемдик укуктук актыларды чыгарат.

776-статья. Нак акчалуу жана нак акчасыз эсептеш үү л ө р

1. Кыргыз Республикасынын аймагында эсептеш үү л ө р нак акчалуу жана нак акчасыз тартипте ж ү рг ү з ү л ү ш ү м ү мк ү н.

2. Юридикалык жактардын ортосундагы эсептеш үү л ө р, ошондой эле ишкердикти ж ү з ө г ө ашырган жарандардын катышуусу менен эсептеш үү л ө р эреже катары, нак акчасыз тартипте ж ү рг ү з ү л ө т.

3. Нак акчасыз эсептеш үү л ө р, эгерде Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарында башкача каралбаса жана эсептеш үү л ө рд ү н пайдалануудагы формасы менен шартталбаса, эсептеш үү л ө рг ө катышкан жактардын эсептери ачылган банктар аркылуу ж ү рг ү з ү л ө т.

777-статья. Нак акчасыз эсептеш үү л ө рд ү н формалары

1. Нак акчасыз эсептеш үү л ө рд ү ж ү з ө г ө ашырууда т ө л ө м тапшырмалары менен эсептеш үү л ө р, аккредитив боюнча, инкассо боюнча, чектер т ү р ү нд ө эсептеш үү л ө рг ө , ошондой эле Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларында каралган башка формаларда жана ишкердик ж ү г ү рт үү адаттарына ылайык банктык практикада колдонулуучу формаларда эсептеш үү л ө рг ө жол берилет.

2. Келишимдин тараптары келишимде ушул статьянын 1-б ө л ү г ү нд ө к ө рс ө т ү лг ө н эсептеш үү л ө рд ү н кайсы болбосун формасын тандоого жана кароого укуктуу.»;

18) 778-статьянын 2-пунктунда «мыйзам, ошондой эле банк тажрыйбасында колдонулуучу ишкер ж ү г ү рт үү салты» деген с ө зд ө р «Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актылары» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

а) 1-пунктта «мыйзамда жана аларга ылайык белгиленген банк эрежелеринде» деген с ө зд ө р «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларында» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

б) 2-пунктта «мыйзамда жана аларга ылайык белгиленген банк эрежелеринде» деген с ө зд ө р «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларында» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

20) 780-статьянын 3-пунктунда «мыйзамда жана ага ылайык белгиленген банк эрежелеринде» деген с ө зд ө р «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларында» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

21) 782-статья т ө м ө нк ү д ө й редакцияда баяндалсын:

«782-статья. Жалпы жоболор

1. Аккредитив банктын шарттуу акчалай милдеттенмеси болуп саналат, аны банк кардардын тапшырмасы боюнча анын контрагентинин пайдасына, келишимдин негизинде берет, бул келишимге ылайык аккредитивди ачкан банк (банк-эмитент) бер үү ч ү г ө т ө л ө мд ү ишке ашырат же аккредитивде каралган документтерди берген шартта жана аккредитивдин башка шарттарын аткарганда мындай т ө л ө мд ө рд ү ж ү рг ү з үү г ө башка банкка ыйгарым укук берет.

С ү йл ө ш ү лг ө н учурларда аткаруучу банктын алуучуга т ө л ө п беришин башка банк (ырастоочу банк) кепилдеши м ү мк ү н. Аткаруучу банк алуучуга («алуучу» катары к ө рс ө т ү лг ө н жакка) т ө л ө мд ө рд ү аккредитивге ылайык ж ү з ө г ө ашырганда, банк-эмитент аткаруучу банкка тиешел үү т ө л ө мд ү (жана аткаруучу банктын сый акысын) ж ү з ө г ө ашырууга милдеттенме алат. Эгерде аткаруучу банк т ө л ө мд ү ө з милдеттенмелерине ылайык ж ү рг ү зб ө с ө , талап кылынган жана талаптагыдай т ү рд ө жол-жоболоштурулган документтер аткаруучу банкка берилген шартта, ырастоочу банк алуучуга («алуучу» катары к ө рс ө т ү лг ө н жакка) т ө л ө мд ү ж ү рг ү з үү г ө милдеттенме алат.

2. Кыргыз Республикасында Эл аралык соода палатасы чыгарган документтик аккредитивдер ү ч ү н Унификацияланган эрежелер жана каадалар да «Аккредитивдер ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган тартипте колдонулат.

3. Жабылган (депонирленген) аккредитив ачылган учурда банк-эмитент аны ачууда т ө л өө ч ү н ү н ө зд ү к каражаттарын же ага берилген кредитти банк-эмитенттин милдеттенмесин колдонуунун б ү тк ү л м өө н ө т ү н ө аткаруучу банктын теск өө с ү н ө которууга милдетт үү .

Жабылбаган аккредитив ачылган учурда банк-эмитент аны ачууда банк-эмитенттин аткаруучу банктагы эсебиндеги аккредитивдин бардык суммасын эсептен чыгаруу укугун аткаруучу банкка берет.»;

22) 789-статьянын 2-пунктунун экинчи абзацында «мыйзам жана ага ылайык белгиленген банк эрежелери» деген с ө зд ө р «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актылары» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

23) 792-статьянын 4-пунктунда «башка мыйзамдар жана аларга ылайык белгиленген банк эрежелери» деген с ө зд ө р «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актылары» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

24) 793-статьянын 2-пунктунда «мыйзамда жана ага ылайык белгиленген банк эрежелеринде» деген с ө зд ө р «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларында» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

25) 794-статьянын 2-пунктунда «мыйзамдарда» деген с ө з «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларында» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

26) 799-статьянын 1-пунктунун 1-пунктчасында «мыйзамда» деген с ө з «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2000-ж., № 3, 158-ст.) т ө м ө нк ү д ө й ө зг ө рт үү л ө р киргизилсин:

1) 26-статьянын 3-пунктундагы тогузунчу абзац «(кудуретсиздик) ж ө н ү нд ө » деген с ө зд ө рд ө н кийин «, банктарды мажбурлап жоюу ж ө н ү нд ө » деген с ө зд ө р менен толукталсын;

2) 141-статья т ө м ө нк ү д ө й мазмундагы 2-1-пункт менен толукталсын:

«2-1. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган, банктын лицензиясын кайтарып алуу, Убактылуу администрация режимин киргиз үү боюнча жана банкты реструктуризациялоо жагында чараларды к ө р үү боюнча чечимдерди Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кабыл алган учурларда сот мындай чечимдерге даттануу боюнча доону камсыздоо чараларын колдонбойт.»;

3) 361-статьянын 1-пунктунда «атайын администрациялоо жол-жобосу колдонулуп, анын натыйжасында карызкор жоюлганда жана юридикалык жактардын мамлекеттик реестринен алып салынганда карызкорго карата банкроттук ж ө н ү нд ө » деген с ө зд ө р «атайын администрациялоо/мажбурлап жоюу жол-жобосу колдонулуп, анын натыйжасында карызкор/банк жоюлганда карызкорго/банкты мажбурлап жоюуга карата банкроттук ж ө н ү нд ө » деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

4) 383-статьянын 1-пунктундагы 11-пунктча «(кудуретсиздик) ж ө н ү нд ө » деген с ө зд ө рд ө н кийин «, банктарды мажбурлап жоюу ж ө н ү нд ө » деген с ө зд ө р менен толукталсын;

5) 384-статьянын 2-пункту «банкроттук (кудуретсиздик) ж ө н ү нд ө » деген с ө зд ө рд ө н кийин «, банктарды мажбурлап жоюу ж ө н ү нд ө » деген с ө зд ө р менен толукталсын;

6) 385-статьяда «же болбосо финансы-кредиттик мекеменин банкроттугу (кудуретсиздиги) ж ө н ү нд ө » деген с ө зд ө р «банкроттугу же болбосо финансы-кредиттик мекемени мажбурлап жоюу ж ө н ү нд ө » деген с ө зд ө рг ө , «банкроттук ж ө н ү нд ө мыйзамда» деген с ө зд ө р «банкроттук ж ө н ү нд ө мыйзамдарда жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамында» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

7) 409-статьянын экинчи абзацы «карызкордун банкроттугу (кудуретсиздиги)» деген с ө зд ө рд ө н кийин «/банкты мажбурлап жоюу» деген с ө зд ө р менен толукталсын.

3. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2006-ж., № 4, 392-ст.) т ө м ө нк ү д ө й ө зг ө рт үү л ө р киргизилсин:

1) 76-статьянын 1-б ө л ү г ү «тиешел үү к ү нг ө (смена)» деген с ө зд ө рд ө н кийин «же тиешел үү мезгилге» деген с ө зд ө р менен толукталсын;

2) 83-статьянын 1-б ө л ү г ү н ү н 6-пунктундагы «д» пунктчасы «кызматтык,» деген с ө зд ө н кийин «банктык,» деген с ө з менен толукталсын.

4. Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 1999-ж., № 10, 442-ст.) т ө м ө нк ү д ө й ө зг ө рт үү киргизилсин:

254-статьянын 1-б ө л ү г ү «аскердик,» деген с ө зд ө н кийин «банктык жана» деген с ө зд ө р менен толукталсын.

5. «Акционердик коомдор ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2003-ж. № 6, 240-ст.) т ө м ө нк ү д ө й ө зг ө рт үү л ө р киргизилсин:

а) 4-пунктта «банк,» деген с ө з алып салынсын;

б) статья т ө м ө нк ү д ө й мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:

«5. Банктык ишти же айрым банктык операцияларды ж ү з ө г ө ашыруучу акционердик коомдорду т ү з үү н ү н жана алардын иш-аракетинин ө зг ө ч ө л ү кт ө р ү «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына каршы келбеген б ө л ү г ү нд ө ушул Мыйзам менен ж ө нг ө салынат.»;

2) 66-статьянын 1-пунктунун биринчи абзацында «Банк ишин ж ү рг ү зг ө н коомдордон башка» деген с ө зд ө р алып салынсын.

6. «Банкроттук (кудуретсиздик) ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Ведомосттору, 1997-ж., № 11, 537-ст.) т ө м ө нк ү д ө й ө зг ө рт үү л ө р киргизилсин:

1) 1-берененин 3-пунктунун 4-пунктчасы т ө м ө нк ү д ө й редакцияда баяндалсын:

«4) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамында тикелей башкача белгиленбесе, банктарга жана башка финансы-кредиттик уюмдарга.»;

2) 2-статьянын онунчу-он экинчи абзацтары к ү ч ү н жоготту деп таанылсын;

3) 29-статьянын 1-пунктунун экинчи абзацы к ү ч ү н жоготту деп таанылсын;

4) 55-статьянын 8-пункту к ү ч ү н жоготту деп таанылсын.

7. «Аудитордук иш ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2002-ж., № 10, 435-ст.) т ө м ө нк ү д ө й ө зг ө рт үү л ө р киргизилсин:

1) 1-1-статья т ө м ө нк ү д ө й редакцияда баяндалсын:

«1-1-статья. Банктардын аудити

Банктардын жана банктык эмес финансы-кредиттик уюмдардын (мындан ары — банк) аудити Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарынын талаптарына жана аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык ж ү з ө г ө ашырылат.

Ушул Мыйзамдын нормалары Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарына каршы келбеген б ө л ү г ү нд ө банктарга аудит ж ү рг ү з үү г ө карата колдонулат.»;

2) 2-статьянын 3-б ө л ү г ү к ү ч ү н жоготту деп таанылсын.

8. «Юридикалык жактарды, филиалдарды ( ө к ү лч ү л ү кт ө рд ү ) мамлекеттик каттоо ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2009-ж., № 2, 130-ст.) т ө м ө нк ү д ө й ө зг ө рт үү л ө р киргизилсин:

1) 8-берененин 2-б ө л ү г ү т ө м ө нк ү д ө й мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

» Ө тк өө л» банкты т ү з үү д ө аны мамлекеттик каттоонун тартиби жана м өө н ө т ү «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен аныкталат.»;

2) 12-берененин 2-б ө л ү г ү «30 календардык к ү нд ү н ичинде» деген с ө зд ө рд ө н кийин «, ал эми финансы-кредиттик мекемелерге карата — Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жазуу ж ү з ү нд ө г ү макулдугун алган учурдан тартып» деген с ө зд ө р менен толукталсын.

9. «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2008-ж., № 5, 453-ст.) т ө м ө нк ү д ө й ө зг ө рт үү л ө р киргизилсин:

он тогузунчу жана жыйырманчы абзацтар т ө м ө нк ү д ө й редакцияда баяндалсын:

«Кепилдик учур — «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык банкты мажбурлап жоюу жол-жобосунун башталышы.

Банкка байланышкан жактар — «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген аныктамага ылайык.»;

2) 4-берененин 4-б ө л ү г ү «Агенттик» деген с ө зд ө н кийин «жоюучу менен бирдикте» деген с ө зд ө р менен толукталсын;

а) 1-пункт т ө м ө нк ү д ө й редакцияда баяндалсын:

«1) банкка байланышкан жактардын депозиттери;»;

б) 4-пункт т ө м ө нк ү д ө й редакцияда баяндалсын:

«4) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык чект өө л ө р коюлган же камак салынган депозиттер;»;

а) 1-б ө л ү кт ө :

биринчи абзацта «атайын администратор» деген с ө зд ө р «жоюучу» деген с ө зг ө алмаштырылсын;

экинчи абзацта «Атайын администратор» деген с ө зд ө р «Жоюучу» деген с ө зг ө алмаштырылсын;

б) 2-б ө л ү кт ө «атайын администратор» деген с ө зд ө р «жоюучу» деген с ө зг ө алмаштырылсын»;

5) 7-берененин 6-б ө л ү г ү н ү н 3-пункту т ө м ө нк ү д ө й редакцияда баяндалсын:

«3) кепилдик учур келип чыккан датага чейинки акыркы алты айдын ичинде ага карата «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган таасир кылуу чаралары колдонулбаган болушу керек;»;

а) 1-б ө л ү кт ө «же банкроттоо» деген с ө з алып салынсын;

«Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо ж ө н ү нд ө » деген с ө зд ө р «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

б) 3-б ө л ү к т ө м ө нк ү д ө й редакцияда баяндалсын:

«3. Агенттиктин кепилденген депозиттеринин суммалары боюнча талаптары «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген кезект үү л ү кк ө ылайык канааттандырылат.»;

в) 4-б ө л ү кт ө «Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо» деген с ө зд ө р «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

4-б ө л ү кт ү н 1-пунктунда «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ж ө н ү нд ө » жана «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында» деген с ө зд ө р «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамында» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

4-пункт к ү ч ү н жоготту деп таанылсын;

8) 17-берененин 9-пунктунда «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ж ө н ү нд ө » жана «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын» деген с ө зд ө р «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Мыйзамын» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

а) 2-б ө л ү к т ө м ө нк ү д ө й редакцияда баяндалсын:

«2. Депозиттерди коргоо системасына катышуучу банк «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген нормативдерди сактоого жана милдетт үү талаптарды аткарууга милдетт үү .

Улуттук банк » ө тк өө л» банктар ү ч ү н «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган нормативдерди жана талаптарды аткаруунун ө зг ө ч ө шарттарын жана м өө н ө тт ө р ү н белгилейт.»;

б) 5-б ө л ү кт ү н 1-абзацында «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ж ө н ү нд ө » жана «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын» деген с ө зд ө р «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамын» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

а) 2-б ө л ү к к ү ч ү н жоготту деп таанылсын;

«3. Депозиттерди коргоо системасына катышуучу банк ушул Мыйзамдын талаптарын бузган учурда Улуттук банк ага карата «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган кайсы болбосун таасир кылуу чараларын колдонууга укуктуу.»;

в) 4-7-б ө л ү кт ө р к ү ч ү н жоготту деп таанылсын;

г) 9-б ө л ү к к ү ч ү н жоготту деп таанылсын;

11) 26-берененин 6-б ө л ү г ү т ө м ө нк ү д ө й редакцияда баяндалсын:

«6. Депозиттерди коргоо системасына катышуучу банктардын Депозиттерди коргоо фондуна т ө л ө г ө н т ө л ө мд ө р ү анын менчиги болуп саналат, кайтарылып берилбейт жана ушул Мыйзамга ылайык гана пайдаланылат.»;

12) 27-берененин 1-б ө л ү г ү т ө м ө нк ү д ө й редакцияда баяндалсын:

«1. » Ө тк өө л» банкты кошпогондо, жа ң ыдан т ү з ү л үү ч ү банктар мындай банктар ү ч ү н белгиленген минималдуу уставдык капиталдын нормативинин бир пайызы суммасында Депозиттерди коргоо фондуна кир үү т ө г ү м ү н т ө л өө г ө тийиш. Кир үү т ө г ү м ү Улуттук банктын уруксатын алгандан кийинки жана лицензия берилгенге чейинки мезгилде т ө л ө н үү г ө тийиш. Банкты кайра структуралаштыруунун ж ү р ү ш ү нд ө т ү з ү л үү ч ү » ө тк өө л» банк кир үү т ө г ү м ү н т ө л өө д ө н бошотулат.»;

13) 28-берененин 3-б ө л ү г ү к ү ч ү н жоготту деп таанылсын;

14) 31-берененин 4-б ө л ү г ү нд ө «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамында» деген с ө зд ө р «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамында» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

а) 2-б ө л ү кт ү н 4-пунктунун «б» пунктчасында «консерваторду» деген с ө з «Убактылуу администраторду» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

«в» пунктчасында «токтото туруу же» деген с ө зд ө р алып салынсын;

«г» пунктчасы к ү ч ү н жоготту деп таанылсын;

б) 6-б ө л ү кт ү н 2-пунктунда «эскерт үү чараларын жана санкцияларын» деген с ө зд ө р «таасир кылуу чараларын» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

16) 44-берененин 3-б ө л ү г ү к ү ч ү н жоготту деп таанылсын.

10. «К ү р өө ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2005-ж., № 6, 377-ст.) т ө м ө нк ү д ө й ө зг ө рт үү киргизилсин:

2-статьянын 1-пункту т ө м ө нк ү д ө й редакцияда баяндалсын:

«1. Кыргыз Республикасынын к ү р өө ж ө н ү нд ө мыйзамдары Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинен, ушул Мыйзамдан жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынан турат.

Эгерде Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинде башкача каралбаса, к ү р өө боюнча укук мамилелеринин ө зг ө ч ө л ү кт ө р ү жер, банк мыйзамдары жана банкроттук ж ө н ү нд ө мыйзамдар менен ж ө нг ө салынат.».

11. «Кыргыз Республикасындагы аткаруу ө нд ү р ү ш ү жана соттук аткаруучулардын статусу ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2002-ж., № 4, 160-ст.) т ө м ө нк ү д ө й ө зг ө рт үү киргизилсин:

12-статьянын 1-пунктунун 10-пунктчасы к ү ч ү н жоготту деп таанылсын.

12. «Ички аудит ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2009-ж. № 1, 25-ст.) т ө м ө нк ү д ө й ө зг ө рт үү киргизилсин:

2-берененин 1-б ө л ү г ү т ө м ө нк ү д ө й мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

«Бул Мыйзамдын колдонулуусу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына жайылтылбайт.».

13. Кыргыз Республикасынын «Жарнак ж ө н ү нд ө » Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Ведомосттору, 1999-ж., № 4, 195-ст.) т ө м ө нк ү д ө й ө зг ө рт үү л ө р киргизилсин:

«Каржылык» деген с ө з «1. Каржылык» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

берене т ө м ө нк ү д ө й мазмундагы 2-б ө л ү к менен толукталсын:

«2. Финансы, банк, камсыздандыруу, инвестиция жана башкалар боюнча кызмат к ө рс ө т үү л ө рд ү , ошондой эле баалуу кагаздарды жарнактоонун башка ө зг ө ч ө л ү кт ө р ү ушул Мыйзамга каршы келбеген Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында аныкталышы м ү мк ү н.».

14. «Кыргыз Республикасынын Эсепт өө палатасы ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2004-ж., № 12, 531-ст.) т ө м ө нк ү д ө й ө зг ө рт үү л ө р киргизилсин:

1) 8-статьянын 1-б ө л ү г ү н ү н 5-пунктунда «Банктык жашырын сыр ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамында» деген с ө зд ө р «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамында» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

2) 43-статья т ө м ө нк ү д ө й мазмундагы 3-б ө л ү к менен толукталсын:

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын натыйжалуулугунун аудити анын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген иш-аракет максаттарын жана милдеттерин, к ө з карандысыздык статусун жана маалыматтардын купуялуулугун эсепке алуу менен, ошондой эле борбордук банктарга аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык ж ү рг ү з ү л ө т.».

15. «Кыргыз Республикасындагы инвестициялар ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2003-ж., № 7, 252-ст.) т ө м ө нк ү д ө й ө зг ө рт үү л ө р киргизилсин:

1) 8-статьянын 1-пунктунда «Чет ө лк ө валютасындагы операциялар тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына» деген с ө зд ө р «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

2) 21-статьянын 1-б ө л ү г ү нд ө «Кыргыз Республикасынын юридикалык жактарын мамлекеттик каттоо ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына» деген с ө зд ө р «юридикалык жактарды, филиалдарды ( ө к ү лч ү л ү кт ө рд ү ) мамлекеттик каттоо ж ө н ү нд ө мыйзамдарга» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын.

16. «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын штаттык санынын чеги ж ө н ү нд ө жана эмгегине акы т ө л өө н ү н шарттары тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына («Эркин Too» газетасы, 2011-жылдын 28-июну, № 50) т ө м ө нк ү д ө й ө зг ө рт үү киргизилсин:

3-берененин 2-б ө л ү г ү нд ө «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын,» деген с ө зд ө р алып салынсын.

17. «Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2002-ж., № 9, 412-ст.) т ө м ө нк ү д ө й ө зг ө рт үү л ө р киргизилсин:

1) 1-статьянын 1-пункту т ө м ө нк ү д ө й мазмундагы ү ч ү нч ү абзац менен толукталсын:

«Микрофинансы уюму ө з ишин ушул Мыйзамга, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларына ылайык, ошондой эле «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ө зг ө ч ө л ү кт ө р ү н эсепке алуу менен ж ү з ө г ө ашырат.»;

2) 5-статьянын 1-пунктунда «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » деген с ө зд ө р «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

а) 4-пункт т ө м ө нк ү д ө й редакцияда баяндалсын:

«4. Депозиттерди тартуу укугу бар микрофинансы компанияларын мажбурлап жоюу «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык ж ү з ө г ө ашырылат.

Депозиттерди тартып келбеген микрофинансы компаниясы, микрокредиттик компания жана микрокредиттик агенттик «Банкроттук (кудуретсиздик) ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жоюлат.»;

б) 5-пункт к ү ч ү н жоготту деп таанылсын;

4) 15-статьяда «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » деген с ө зд ө р «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын»;

а) 1-пунктта «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ж ө н ү нд ө » деген с ө зд ө р «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын»;

б) 3-пункт к ү ч ү н жоготту деп таанылсын;

а) статьянын аталышы т ө м ө нк ү д ө й редакцияда баяндалсын:

«28-статья. Улуттук банктын ыйгарым укуктары»;

б) 5-пункт т ө м ө нк ү д ө й редакцияда баяндалсын:

«5) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамында, ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларында каралган таасир кылуу чараларын колдонуу;»;

в) 9-пункт т ө м ө нк ү д ө й редакцияда баяндалсын:

«9) ушул Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды ж ү з ө г ө ашыруу.»;

7) 29-статьянын 4-пункту т ө м ө нк ү д ө й мазмундагы ү ч ү нч ү абзац менен толукталсын:

«Улуттук банк тарабынан лицензиялануучу микрофинансы компанияларына карата консолидацияланган к ө з ө м ө л боюнча талаптар Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарында аныкталат.»;

8) 30-статьянын 2-пунктунун 7-пунктчасында «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » деген с ө зд ө р «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

9) 35-статьянын 9-пунктунун биринчи абзацында «текшер үү г ө » деген с ө з «тышкы к ө з ө м ө лд ү жана инспекторлук текшер үү л ө рд ү ж ү з ө г ө ашырууга» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

10) 35-3-статьянын 2-б ө л ү г ү т ө м ө нк ү д ө й редакцияда баяндалсын:

«2. Керект өө ч ү л ө рд ү н «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамында жана ушул Мыйзамда каралган укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузгандык ү ч ү н Улуттук банк микрофинансы уюмуна карата Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарында каралган таасир кылуу чараларын колдонууга укуктуу.».

18. «Кредиттик союздар ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2000-ж., № 2, 108-ст.) т ө м ө нк ү д ө й ө зг ө рт үү л ө р киргизилсин:

1) 1-статьянын экинчи абзацы т ө м ө нк ү д ө й мазмундагы ү ч ү нч ү абзац менен толукталсын:

«Кредиттик союздардын иш-аракети ушул Мыйзам жана Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдары менен ж ө нг ө салынат.»;

2) 33-статьянын 9-пунктунда «банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо ж ө н ү нд ө мыйзам менен» деген с ө зд ө р «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын.

19. «Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Ведомосттору, 1994-ж., № 3, 76-ст.) т ө м ө нк ү д ө й ө зг ө рт үү киргизилсин:

9-статьянын 19-пунктунда «тоскоолдуксуз жана акысыз» деген с ө зд ө р «мыйзамдарда белгиленген тартипте» деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын.

20. «Курал ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Ведомосттору, 1999-ж., № 2, 108-ст.) т ө м ө нк ү д ө й ө зг ө рт үү киргизилсин:

5-статьянын 1-б ө л ү г ү «Кыргыз Республикасынын аскерлешкен ведомстволорунун» деген с ө зд ө рд ө н кийин «жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын» деген с ө зд ө р менен толукталсын.

21. «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик ө н ү кт ү р үү банкы ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2012-ж., № 7, 2772-ст.) т ө м ө нк ү д ө й ө зг ө рт үү л ө р киргизилсин:

1) 2-берененин 2-б ө л ү г ү к ү ч ү н жоготту деп таанылсын;

2) 7-берененин 1-б ө л ү г ү т ө м ө нк ү д ө й редакцияда баяндалсын:

«1. Банктын иш-аракетин к ө з ө м ө лд өө н ү жана ж ө нг ө салууну Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ушул Мыйзамда белгиленген ө зг ө ч ө л ү кт ө р менен, Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарына ылайык ж ү з ө г ө ашырат. Банктык операцияларды ж ү рг ү з үү укугуна лицензия алуу Банкка талап кылынбайт.»;

3) 21-берененин 5-б ө л ү г ү нд ө «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » деген с ө зд ө р «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын;

4) 22-берененин 3-б ө л ү г ү нд ө «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » деген с ө зд ө р «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери ж ө н ү нд ө » деген с ө зд ө рг ө алмаштырылсын.

Т ө м ө нд ө г ү л ө р к ү ч ү н жоготту деп таанылсын:

— 1995-жылдын 5-июлундагы № 6-1 «Чет ө лк ө валютасы менен операцияларды ж ү рг ү з үү ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Ведомосттору, 1995-ж., № 7, 252-ст.);

— Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин 1995-жылдын 5-июлундагы № 7-1 «Чет ө лк ө валютасы менен операцияларды ж ү рг ү з үү ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргиз үү ж ө н ү нд ө » токтому («Свободные горы» газетасы, 1995-жылдын 15-июлу, № 44 жана «Эркин Too» газетасы, 1995-жылдын 19-июлу, № 45);

— 1997-жылдын 29-июлундагы № 59 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Ведомосттору, 1997-ж., № 10, 470-ст.);

— 1997-жылдын 29-июлундагы № 60 «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Ведомосттору, 1997-ж., № 10, 471-ст.);

— 2002-жылдын 23-июлундагы № 122 «Банктык сыр ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2002-ж., № 9, 410-ст.);

— 2003-жылдын 23-мартындагы № 63 «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ө зг ө рт үү л ө рд ү жана толуктоолорду киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2003-ж., № 6, 239-ст.);

— 2003-жылдын 18-декабрындагы № 235 «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ө зг ө рт үү л ө рд ү жана толуктоолорду киргиз үү ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2004-ж., № 3, 130-ст.);

— 2004-жылдын 15-февралындагы № 14 «Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2004-ж., № 5, 235-ст.);

— 2004-жылдын 15-декабрындагы № 192 «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ө зг ө рт үү л ө рд ү жана толуктоолорду киргиз үү ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-статьясы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2005-ж., № 3, 179-ст.);

— 2005-жылдын 10-мартындагы № 46 «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ө зг ө рт үү киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2005-ж., № 5, 321-ст.);

— 2005-жылдын 10-мартындагы № 47 «Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ө зг ө рт үү л ө рд ү жана толуктоолорду киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2005-ж., № 5, 322-ст.);

— 2005-жылдын 1-декабрындагы № 158 «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ө зг ө рт үү л ө рд ү жана толуктоолорду киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2005-ж., № 12/1166, 1012-ст.);

— 2006-жылдын 27-январындагы № 22 «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ө зг ө рт үү киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2006-ж., № 1, 24-ст.);

— 2006-жылдын 21-августундагы № 176 «Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ө зг ө рт үү л ө рд ү жана толуктоолорду киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2006-ж., № 10, 852-ст.);

— 2006-жылдын 28-декабрындагы № 220 «Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ө зг ө рт үү л ө рд ү киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2006-ж., № 12, 1105-ст.);

— 2007-жылдын 12-февралындагы № 17 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ө зг ө рт үү киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2007-ж., № 2, 143-ст.);

— 2007-жылдын 30-майындагы № 75 «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ө зг ө рт үү л ө рд ү киргиз үү ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2007-ж. № 5, 466-ст.);

— 2007-жылдын 4-июнундагы № 77 «Кыргыз Республикасынын Эсепт өө палатасы ж ө н ү нд ө «, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ж ө н ү нд ө «, «Кыргыз Республикасынын прокуратурасы ж ө н ү нд ө » жана «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ө тк ө р үү боюнча борбордук комиссиясы ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына толуктоолорду жана ө зг ө рт үү л ө рд ү киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-статьясы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2007-ж., № 6, 512-ст.);

— 2007-жылдын 9-августундагы № 143 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ө зг ө рт үү киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2007-ж., № 9, 712-ст.);

— 2008-жылдын 16-майындагы № 87 «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ө зг ө рт үү л ө рд ү жана толуктоолорду киргиз үү ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2008-ж., № 5, 462-ст.);

— 2008-жылдын 16-майындагы № 88 «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө »Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ө зг ө рт үү л ө рд ү жана толуктоолорду киргиз үү ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2008-ж., № 5, 463-ст.);

— 2008-жылдын 19-майындагы № 90 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ө зг ө рт үү л ө рд ү жана толуктоону киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2008-ж., № 5, 465-ст.);

— 2008-жылдын 18-июлундагы № 154 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ө зг ө рт үү л ө рд ү киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2008-ж. № 6/2, 618-ст.);

— 2008-жылдын 17-октябрындагы № 216 «Банктык сыр ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ө зг ө рт үү киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 908-ст.);

— 2008-жылдын 17-октябрындагы № 217 «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду жана ө зг ө рт үү н ү киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 909-ст.);

— 2008-жылдын 17-октябрындагы № 224 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ө зг ө рт үү жана толуктоо киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 916-ст.);

— 2008-жылдын 17-октябрындагы № 231 «Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга киргиз үү ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9-беренесинин 15 жана 20-б ө л ү кт ө р ү (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 923-ст.);

— 2008-жылдын 3-ноябрындагы № 236 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ө зг ө рт үү л ө рд ү жана толуктоону киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2008-ж., № 9, 1009-ст.);

— 2008-жылдын 20-ноябрындагы № 243 «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ө зг ө рт үү л ө рд ү жана толуктоолорду киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2008-ж., № 9, 1016-ст.);

— 2009-жылдын 23-январындагы № 21 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2009-ж., № 1, 21-ст.);

— 2009-жылдын 28-мартындагы № 93 «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2009-ж., № 3, 224-ст.);

— 2009-жылдын 28-мартындагы № 94 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2009-ж., № 3, 225-ст.);

— 2009-жылдын 28-мартындагы № 95 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ө зг ө рт үү л ө рд ү жана толуктоолорду киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2009-ж. № 3, 226-ст.);

— 2009-жылдын 27-апрелиндеги № 136 «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ө зг ө рт үү киргиз үү тууралуу Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2009-ж., № 4, 358-ст.);

— 2009-жылдын 19-майындагы № 160 «Банктык сыр ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2009-ж., № 5, 477-ст.);

— 2009-жылдын 19-майындагы № 161 «Чет ө лк ө валютасындагы операциялар ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2009-ж., № 5, 478-ст.);

— 2009-жылдын 19-майындагы № 162 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2009-ж., № 5, 479-ст.);

— 2009-жылдын 26-майындагы № 167 «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2009-ж., № 5, 484-ст.);

— 2009-жылдын 26-майындагы № 172 «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2009-ж., № 5, 489-ст.);

— 2009-жылдын 24-июлундагы № 247 «Банкроттук (кудуретсиздик) ж ө н ү нд ө » жана «Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ө зг ө рт үү л ө рд ү жана толуктоолорду киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2009-ж., № 7, 757-ст.);

— 2010-жылдын 16-февралындагы № 30 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ө зг ө рт үү л ө рд ү киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2010-ж., № 2, 77-ст.);

— 2010-жылдын 15-мартындагы № 49 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ө зг ө рт үү киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы («Эркин Too» газетасы, 2010-жылдын 16-марты, № 19-20);

— 2011-жылдын 11-апрелиндеги № 11 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ө зг ө рт үү киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2011-ж., № 4, 247-ст.);

— 2011-жылдын 12-майындагы № 21 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ө зг ө рт үү л ө рд ү жана толуктоолорду киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2011-ж., № 5, 380-ст.);

— 2013-жылдын 26-апрелиндеги № 60 «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ө зг ө рт үү л ө рд ү жана толуктоолорду киргиз үү ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2013-ж., № 4, 350-ст.);

— 2013-жылдын 30-июлундагы № 178 «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ө зг ө рт үү л ө рд ү киргиз үү ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренеси (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2013-ж., № 7, 964-ст.);

— 2014-жылдын 18-июлундагы № 143 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ө зг ө рт үү жана толуктоо киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2014-ж., № 7, 719-ст.);

— 2015-жылдын 25-февралындагы № 39 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ө зг ө рт үү киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2015-ж., № 2, 126-ст.);

— 2015-жылдын 24-июлундагы № 189 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2015-ж., № 7, 1024-ст.);

— 2015-жылдын 28-июлундагы № 199 «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ө зг ө рт үү л ө рд ү киргиз үү ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-беренеси (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2015-ж., № 7, 1037-ст.);

— 2016-жылдын 28-июнундагы № 91 «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Кыргыз Республикасында лицензиялык-уруксат бер үү тутуму ж ө н ү нд ө «, «Банктык сыр ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) ө зг ө рт үү л ө рд ү киргиз үү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-беренеси (Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке ң ешинин Жарчысы, 2016-ж., № 6, 540-ст.).

Кыргыз Республикасынын Ө км ө т ү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамы расмий жарыяланган к ү нд ө н тартып алты айдын ичинде ө зд ө р ү н ү н ченемдик укуктук актыларын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

Банктар, финансы-кредиттик уюмдар жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын к ө з ө м ө л ү астындагы башка юридикалык жактар «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жана ушул Мыйзам к ү ч ү н ө кирген к ү нд ө н тартып алты айдын ичинде ө зд ө р ү н ү н иш-аракетин аталган мыйзамдардын талаптарына ылайык келтир үү г ө милдетт үү .

Ушул Мыйзам «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши ж ө н ү нд ө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамы расмий жарыяланган к ү нд ө н тартып алты ай ө тк ө нд ө н кийин к ү ч ү н ө кирет.

www.nbkr.kg

Опубликовано в Блог